Üniversite Öğrencisinin Terör Mektubu

Tür­ki­ye, 1968’ler­den be­ri iç te­rör olay­la­rı­nın, asa­yiş so­run­la­rı­nın et­ki­sin­de…

Şek­li, ren­gi, ama­cı, mi­li­tan pro­fi­li, sal­dı­rı bi­çi­mi fark­lı çok sa­yı­da te­rör gru­buy­la kar­şı­laş­tık. Bir­ço­ğu or­ta­dan kal­dı­rıl­dı. An­cak ge­ri­ye tek bir ger­çek kal­dı; o da Tür­ki­ye­’ye yö­ne­len te­rö­rün hiç bit­me­me­si ger­çe­ğiy­di.

İn­san­la­rı­mız; ha­in­ce, acı­ma­sız­ca öl­dü­rü­lür­ken, bü­yük eko­no­mik ka­yıp­lar ya­şan­dı.

Gün­de­mi­miz­den çı­kar­ma­ya, fark­lı ko­nu­lar ko­nuş­ma­ya ça­lış­sak da, ya­şa­nan ge­liş­me­ler bi­zi bu ger­çek­le bir kez da­ha yüz yü­ze ge­ti­ri­yor.

Dün Ağ­rı­’da, va­tan­daş­la­ra zor­la te­rör ör­gü­tü pro­pa­gan­da­sı ve bas­kı ya­pıl­dı­ğı ih­ba­rı­nın alın­ma­sı üze­ri­ne böl­ge­ye gi­den Meh­met­çik, pu­su­ya dü­şü­rül­dü.

25 ki­şi­lik PKK’­lı gru­bun uzun nam­lu­lu si­lah­lar­la sal­dır­dı­ğı ve 4 as­ke­ri­mi­zin ya­ra­lan­dı­ğı bil­di­ril­di. Res­mi açık­la­ma­lar bu yön­de. Uma­rız ki ha­in­ler ge­re­ken ce­za­yı bu­lur, ka­yıp­sız at­la­tı­rız.

Çö­züm sü­re­cin­de PKK’­lı­la­rın si­lah­la­rı bı­ra­ka­rak sı­nır dı­şı­na çık­tı­ğı­nı id­di­a eden­ler,

1990’lı yıl­la­ra dön­me­ye­lim, gü­ven­lik­çi po­li­ti­ka­lar­dan kur­tu­la­lım di­ye yol gös­te­ren­ler,

“Tür­küm der­sen o da Kür­dü­m” der di­ye­rek dev­le­tin te­me­li­ni sars­mak is­te­yen­ler,

PKK’­yı iyi­lik me­le­ği gi­bi gös­te­rip, si­ya­si uzan­tı­sı­nın her yer­de ya­pı­lan­ma­sı­na, ya­yıl­ma­sı­na “hoş­gö­rü­” çer­çe­ve­sin­de ba­kan­lar,

Hep­sin­den de öte­si PKK’­nın bit­mek üze­re ol­du­ğu bir za­man di­li­min­de (KCK ope­ras­yon­la­rı), güç top­la­yıp ye­ni­den sal­dı­rı ya­pa­bi­lir ha­le gel­me­si­ne ne­den olan­lar, aca­ba bu­gün ne dü­şü­nü­yor­lar?

Bu mem­le­ke­tin ev­lat­la­rı ko­lay ye­tiş­mi­yor ve hep­si çok de­ğer­li­dir. PKK’­yı, Av­ru­pa­’da des­tek­le­me­yen ül­ke ne­re­dey­se yok, Ira­k’­ta emir­le­rin­de vil­la­la­rı, kamp­la­rı, ağır si­lah­la­rı var. Su­ri­ye­’nin ku­ze­yin­de­ki du­rum ma­lum.

Bun­lar bir gün­de ol­ma­dı, göz gö­re gö­re, ba­ğı­ra ba­ğı­ra gel­di.

Can yak­mak­tan, te­rör es­tir­mek­ten baş­ka bir şey bil­me­yen­le­ri nor­mal­leş­ti­ren­ler, Tür­ki­ye­’nin ya­rın­la­rı­na pat­la­ma­ya ha­zır bir bom­ba bı­rak­tı­lar.

Bu gi­bi te­rör grup­la­rı; as­ke­ri sis­tem­le­ri güç­süz, dev­let ku­rum­la­rı ve mil­let kim­lik­le­ri otur­ma­mış, kül­tü­rel bir­lik­te­lik­le­ri sağ­la­na­ma­mış top­lum­lar­da bit­mez, tü­ken­mez­ler.

Tür­ki­ye­’yi “a­ciz bir dev­le­t” ha­li­ne ge­tir­mek için ça­ba­la­yan­lar kar­şı­sın­da, ya­sal so­rum­lu­luk­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­yen­ler ise ay­rı bir in­ce­le­me ko­nu­su­dur.

Tıp­kı üni­ver­si­te­ler­de­ki te­rör olay­la­rı­na ses­siz ka­lan­la­rın yap­tı­ğı gi­bi.

Aşa­ğı­da dün ge­ce al­dı­ğım elek­tro­nik pos­ta­yı nok­ta­sı­na vir­gü­lü­ne do­kun­ma­dan ya­yın­lı­yo­rum. Bu me­tin; ha­re­ke­te geç­me­yen, ge­çi­ril­me­yen­ler için “ih­ba­r” ni­te­li­ğin­de­dir.

An­ka­ra Üni­ver­si­te­si­’n­de ana­ya­sal eği­tim hak­kı elin­den alın­mak is­te­yen bi­rin­ci sı­nıf­ta oku­yan bir kar­de­şi­mi­zin mek­tu­bu:

“Ba­tu­han Abi­cim mer­ha­ba­lar,

Bu me­saj sa­na ne za­man ula­şır, ne za­man okur­sun bil­mi­yo­rum ama oku­du­ğun­da sen­den Al­lah rı­za­sı için be­ni es geç­me­me­ni, ka­le alım ce­vap yaz­ma­nı te­men­ni edi­yo­rum.

Ben … An­ka­ra Üni­ver­si­te­si, Eği­tim Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si­… 1. sı­nıf öğ­ren­ci­si­yim.

Se­nin is­mi­ni ye­ni duy­dum, ça­lış­ma­la­rın­dan ye­ni ha­ber­dar ol­dum. Ve il­ti­ca ede­cek bir fi­kir ka­pı­sı arar­ken se­nin de il­gi ala­nın­dan do­la­yı en iyi se­çe­nek­ler­den bi­ri­si ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum.

Hü­la­sa, sa­de­te ge­le­cek olur­sam Ce­be­ci Kam­pü­sü’nün du­ru­mu ma­lu­mun­dur. Okul­da mil­li­yet­çi, Ata­türk­çü, ül­kü­cü ve mu­ha­fa­za­kar ek­sen­de fik­re sa­hip öğ­ren­ci­ler biz­zat PKK’­lı öğ­ren­ci­le­rin çok yo­ğun bir ta­hak­kü­mü al­tın­da­lar.

Şah­sım­da da­hil ol­mak üze­re okul­da­ki va­tan­se­ver ve mil­li­yet­çi in­san­la­rı sü­rek­li teh­dit ve bas­kı al­tın­da tu­ta­rak ge­rek­ti­ğin­de söz­lü ve fi­zi­ki mü­da­ha­le­ler­de bu­lu­nu­yor­lar.

Okul yö­ne­ti­mi yap­tı­ğı­mız şi­ka­yet­le­re kay­gı­sız, aka­de­mis­yen­ler his­siz ka­lın­ca biz öğ­ren­ci­ler de pu­su­la­sız ve ha­ri­ta­sız kal­dık.

Ben genç­li­ği­min en gü­zel yıl­la­rı­nı üni­ver­si­te ka­zan­mak için fe­da et­tim.

Dir­sek­le­ri­mi bu okul­la­ra gi­re­bil­mek için ça­lış­ma ma­sa­la­rın­da çü­rüt­tüm.

Ama bu­gün­kü du­rum öy­le ma­ni­dar ki, bir men­su­bu ol­du­ğum okul-ki ken­di­si­ni Cum­hu­ri­ye­tin İlim Işı­ğı ola­rak ta­nım­lar- Cum­hu­ri­yet ve Türk Mil­le­ti­ne kar­şı sa­vaş aç­mış si­lah­sız mi­li­tan­la­rın bas­kı­sı al­tın­da.

Bu du­rum ma­nen ve vic­da­nen be­ni çok ra­hat­sız edi­yor. Umu­yo­rum ki bu me­sa­jı­mı gö­rüp ba­na ula­şır­sı­nız.

Çün­kü siz­den ne ya­pa­ca­ğı­mı­za da­ir bir yol ha­ri­ta­sı bir al­ter­na­tif bil­gi umu­yo­rum. Say­gı­la­rım­la.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.