HDP’nin Alternatif Meclis Planı

KCK-HDP, “çö­züm sü­re­ci­”nin de et­ki­siy­le se­çim­le­re par­ti ola­rak gir­me ka­ra­rı al­dı. An­cak son ya­pı­lan an­ket­ler ve araş­tır­ma­lar gös­te­ri­yor ki HDP’­nin ge­nel se­çim­ler­de par­ti ola­rak ala­bi­le­ce­ği …

Devamı