Pek ‘Şık’ Değil

Ta­rih: 25-26 Ma­yıs 2013, Yer An­ka­ra­…Öca­la­n’­ın ta­li­ma­tıy­la Baş­ken­t’­in 5 yıl­dız­lı otel­le­rin­den bi­rin­de kon­fe­rans dü­zen­le­ni­yor. Et­kin­li­ğin adı: “Ba­rış ve Öz­gür­lük Kon­fe­ran­sı­”… Kon­fe­ran­sın da­vet­çi­le­ri ara­sın­da ka­mu­oyu­nun ya­kın­dan …

Devamı