DHKP-C’nin kirli ilişkileri

Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı­’na ya­pı­lan el bom­ba­lı sal­dı­rı gi­ri­şi­mi ama­cı­na ulaş­mış ol­say­dı bu­gün Tür­ki­ye­’nin gün­de­mi bam­baş­ka ola­cak­tı. Bel­ki de kal­dı­rı­lan şe­hit ce­na­ze­le­rin­de te­rö­re la­net oku­na­cak­tı.

Çok şü­kür ki bun­lar­dan hiç­bi­ri­si ol­ma­dı. An­cak şük­ret­mek­le, “i­yi ki pat­la­ma­dı­” de­mek­le so­ru­nu gör­mez­den ge­le­me­yiz.

Ey­le­mi DHKP-C te­rör ör­gü­tü üst­len­di.

Ör­güt, “da­yı­” la­kap­lı ku­ru­cu­la­rı Dur­sun Ka­ra­ta­ş’­ın ha­ya­tı­nı kay­bet­me­sin­den son­ra cid­di bir güç kay­bı içe­ri­sin­de.

İs­tan­bu­l’­da et­kin ol­duk­la­rı ma­hal­le­ler­de çe­şit­li maf­ya grup­la­rıy­la uyuş­tu­ru­cu ran­tı ko­nu­sun­da ça­tış­ma­ya gi­rip, ka­yıp­lar ve­ri­yor. Bu yüz­den ses ge­ti­re­cek bir ey­lem­le ye­ni­den ka­mu­oyu­nun gün­de­mi­ne gel­me ça­ba­sın­da­lar.

PKK VE DHKP-C

DHKP-C, Dev-So­l’­un de­va­mı ni­te­li­ğin­de­dir.

1994 yı­lın­da Dur­sun Ka­ra­taş ta­ra­fın­dan ku­rul­muş, Mark­sist-Le­ni­nist ide­olo­ji­yi be­nim­se­miş­tir.

PKK ile yap­tık­la­rı an­laş­ma­la­rı ha­la de­vam edi­yor.

Bu iki ör­güt be­lir­li alan­la­rı pay­laş­mak su­re­tiy­le ço­ğu za­man iş­bir­li­ği ya­par­lar.

PKK’­nın 1995 son­ra­sı şe­hir ey­lem­le­ri­nin te­me­li­ni oluş­tu­ran; bom­ba­lı sal­dı­rı ve üni­ver­si­te fa­ali­yet­le­ri­nin bir­ço­ğun­da DHKP-C ile or­tak­lı­ğı res­mi­yet ka­zan­mış­tır.

2000 son­ra­sı dö­nem­de ise çok faz­la di­le ge­ti­ril­me­miş ol­sa da bu iki ör­gü­tün it­ti­fa­kı ay­nen de­vam et­mek­te­dir.

BOM­BA­CI YU­NA­NİS­TA­N’­DA EĞİ­TİL­MİŞ

Dol­ma­bah­çe sal­dı­rı­sı­nı bir ta­raf­la­ra çek­mek, fark­lı an­lam­lar yük­le­mek is­te­yen­ler mut­la­ka ola­cak­tır, ol­ma­lı­dır da­… La­kin ko­nuy­la il­gi­li el­de­ki ve­ri­le­ri doğ­ru ana­liz edip, ders­ler çı­kar­mak za­ru­ri­dir.
DHKP-C’­yi kim­le­rin ısı­tıp ısı­tıp önü­mü­ze koy­du­ğu­nu gör­mek, çı­ka­rı­la­cak ders­le­rin ba­şın­da ge­li­yor.

Bom­ba­la­rı atan te­rö­rist da­ha ön­ce DHKP-C te­rör ör­gü­tü­ne üye ol­mak­tan hü­küm­lü ve bir sü­re ce­za­evin­de yat­mış. Ser­best ka­lır kal­maz tek­rar­dan ör­güt­le bağ­lan­tı ku­ra­rak fa­ali­yet­le­ri­ne kal­dı­ğı yer­den de­vam ede­bil­miş, da­ha­sı bom­ba­lı sal­dı­rı için Yu­na­nis­ta­n’­a gi­dip eği­tim ala­bil­miş!

YU­NA­NİS­TAN VE TE­RÖR

Yu­na­nis­tan yıl­lar­ca te­rör ör­gü­tü PKK’­ya ev sa­hip­li­ği yap­tı. Öca­la­n’­ın ya­ka­lan­ma­sın­dan ön­ce­ki sü­reç­te biz­zat Yu­nan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı bö­lü­cü­ba­şı­nı Tür­ki­ye­’ye ia­de et­me­miş­ti.

DHKP-C ve PKK’­nın bom­ba­cı­la­rı­nın bir­ço­ğu Yu­na­nis­ta­n’­da eği­til­di ve eği­til­me­ye de­vam edi­yor.

Geç­miş­te de Yu­na­nis­tan top­rak­la­rın­da te­rö­rist ye­tiş­ti­ril­miş, ku­ru­lan kamp­lar­da, on­lar­ca mi­li­tan eği­ti­le­rek Tür­ki­ye­’ye gön­de­ril­miş, çok sa­yı­da bom­ba­lı ey­lem dü­zen­len­miş­ti.

dhkpc

Dol­ma­bah­çe sal­dır­ga­nı­nın da Yu­na­nis­ta­n’­da­ki kamp­lar­da eği­tim al­dı­ğı­nın açık­lan­ma­sı bu du­ru­mun ha­la de­vam et­ti­ği­ni göz­ler önü­ne se­ri­yor.

Tür­ki­ye te­rör­le ne ka­dar mü­ca­de­le eder­se et­sin;

Al­man­ya PKK’­lı­la­rı ia­de et­mez, Fran­sa te­rö­rist­le­re ku­cak açar, Bel­çi­ka, Hol­lan­da, İn­gil­te­re ve bir­çok AB üye­si ör­güt­le­re fon­lar sağ­lar, va­tan­daş­lık ve­rir­se,

ABD, Irak üze­rin­den ör­güt­le­re kamp­lar açar, peş­mer­ge PKK için se­fer­ber­lik ilan eder­se,

Tür­ki­ye­’de te­rör her za­man hort­la­ma­ya ha­zır ola­cak­tır.

De­ği­şen sa­de­ce ör­güt­le­rin adı­dır. Bu­gün DHKP-C, ya­rın PKK olu­r…

Bir hatırlatma

Eylem başarısız olmasına başarısızdı. Fakat buradaki en büyük başarısızlık emniyetteki istihbarat zafiyetidir.

Vahdet Gazetesi günler öncesinden “DHKP-C sansasyonel bir eyleme hazırlanıyor” şeklinde haberini yapmış, DHKP-C’nin bombalı saldırı yapabileceğini dile getirmişti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.