Canlı Bombadan Kahraman Olur mu?

Batuhan Çolak

Geçtiğimiz hafta Türk basınında sadece Vahdet’te çıkan önemli bir haber vardı. PKK’nın sol görünümlü illegal oluşumlarından Devrimci Genç Kadın Yurtsever Öğrenci Meclisi (DGK-YÖM) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin ortasında panolar kurmuş, sinevizyonlarla, sözde bayraklarla terör propagandası yapılıyordu. Hem de yönetimin gözleri önünde, tek bir müdahale yok. Olayda “Zeynep Kınacı” isimli bir PKK’lıya da özel alan ayırmışlardı.

vahdet-003

Pe­ki, PKK’­nın unut­tur­mak is­te­me­di­ği ve üni­ver­si­te­de­ki genç­le­re zor­la pro­pa­gan­da­sı­nı yap­tır­dı­ğı Zey­nep Kı­na­cı kim­di?

1996 yı­lın­da, PKK’­nın söz­de IV. Kon­fe­ran­s’­ın­da alı­nan ka­rar­lar­dan 15 gün son­ra, Tür­ki­ye ‘can­lı bom­ba­’ te­rö­rüy­le sar­sı­lı­yor­du. 30 Ha­zi­ran ta­ri­hin­de, Tun­ce­li kent mer­ke­zin­de­ki Ata­türk Hey­ke­li önün­de bay­rak tö­re­ni için bir grup as­ker top­lan­mış­tı. Bu sı­ra­da, yan­la­rı­na yak­la­şan ken­di­si­ne ha­mi­le sü­sü ve­ren ka­dın te­rö­rist, vü­cu­du­na giz­le­di­ği bom­ba ile as­ker­le­rin ara­sı­na gir­di ve fün­ye­yi çe­ke­rek üze­rin­de­ki bom­ba­yı pat­lat­tı. Pat­la­ma­nın et­ki­siy­le 8 as­ker ye­rin­de şe­hit ol­muş, 35 as­ker de ya­ra­lan­mış­tı.

Bom­ba­lı sal­dı­rı­yı ya­pan te­rö­ris­tin adı ise Zey­nep Kı­na­cı­’y­dı. 1990-94 yıl­la­rı ara­sın­da üni­ver­si­te­dey­ken PKK ile ta­nış­mış, kan­dı­rıl­mış­tı. Kı­na­cı ey­le­mi ger­çek­leş­tir­me­den ön­ce ör­güt der­gi­sin­de ya­yın­lan­mak üze­re bı­rak­tı­ğı not­ta, ör­güt ile üni­ver­si­te­de ta­nış­tı­ğı şu söz­ler­le di­le ge­ti­ri­yor­du:

“Ü­ni­ver­si­te yıl­la­rın­da sol dü­şün­ce­ler ara­sın­da bir net­leş­me ve özel­lik­le PKK’­ya bir sem­pa­tim ge­liş­ti.” 1

1994 yı­lın­da Ma­lat­ya İnö­nü Üni­ver­si­te­si Psi­ko­lo­ji Bö­lü­mü­’n­den me­zun ol­du. Kı­na­cı ay­nı za­man­da ev­liy­di. Ko­ca­sı­nın da PKK’­nın Ada­na böl­ge­si so­rum­lu­la­rın­dan ol­du­ğu için ce­za­evin­de ol­du­ğu ve çif­tin üni­ver­si­te­de ta­nış­tı­ğı öğ­re­ni­li­yor­du. 2

Zey­nep Kı­na­cı ör­güt ta­ra­fın­dan se­çil­miş­ti. Psi­ko­lo­jik ola­rak bu­na uy­gun bir ya­pı­sı ol­mak­la bir­lik­te, üze­rin­de­ki TNT bom­ba­la­rı­nın yurt­dı­şın­dan te­min edil­miş­ti. Ör­güt ta­ra­fın­dan çev­re­sin­den so­yut­la­na­rak, bu sal­dı­rı için eği­til­miş­ti.

Ör­gü­tün res­mi ya­yın or­ga­nı olan Serx­we­bun der­gi­si de 1996 yı­lı­nın Tem­muz ayın­da ya­yın­la­nan sa­yı­sı­nı3 bu ey­le­me ayır­dı. Der­gi­de, can­lı bom­ba için ‘kah­ra­man­lı­k’ içe­ren ifa­de­ler kul­la­nı­lı­yor ve Kı­na­cı­’nın di­ğer tüm PKK’­lı­la­ra ör­nek ol­du­ğu söy­le­ni­yor­du.

PKK, bu ey­le­mi o den­li pro­pa­gan­da ara­cı ha­li­ne ge­tir­miş­ti ki ade­ta şe­hir­ler­de­ki tüm men­sup­la­rı­na me­saj gön­de­ri­yor­du. Can­lı bom­ba ey­lem­le­ri­nim Tür­ki­ye­’nin her ya­nı­na ya­yıl­ma­sı ta­li­ma­tı ve­ril­di. Son­ra­ki yıl­lar­da da can­lı bom­ba­lı ey­lem­ler­le on­lar­ca in­sa­nı­mız şe­hit edil­di.

Zey­nep Kı­na­cı­’ya, ör­güt içe­ri­sin­de özel bir önem ve­ril­miş ve bu kap­sam­da adı­na an­ma tö­ren­le­ri, kam­pan­ya­lar dü­zen­len­miş­tir. 2011 yı­lın­da ise Kı­na­cı­’nın  “ö­lü­mü­nün 15.yı­lı­” adıy­la bir an­ma tö­re­ni dü­zen­le­nip, ör­güt pro­pa­gan­da­sı ya­pıl­mış­tı. Öz­gür Yurt­taş Der­ne­ği4’nin dü­zen­le­di­ği or­ga­ni­zas­yon­da, 8 as­ke­ri şe­hit eden, 35 as­ke­ri ya­ra­la­yan Kı­na­cı ‘kah­ra­ma­n’ gi­bi gös­te­ri­li­yor­du. Tö­ren­de ko­nuş­ma ya­pan, Se­ba­hat Tun­cel ise şun­la­rı söy­lü­yor­du:

“Zi­lan yol­daş öz­gür­lük ha­re­ke­ti açı­sın­dan önem­li bir isim­dir. Zi­lan yol­daş sa­de­ce sis­te­me kar­şı ken­di be­de­nin­de bom­ba pat­lat­ma­mış, ay­nı za­man­da er­kek ege­men sis­te­me kar­şı ka­dın mü­ca­de­le­si­ne önem­li bir çı­kış yap­mış­tır. Sa­de­ce Zi­lan de­ğil, Kürt öz­gür­lük ta­ri­hi­ne bak­tı­ğı­mız­da bin­ler­ce şe­hi­di­miz var.” 5

1. Serx­we­bun, Sa­yı: 175, Köln, Tem­muz, 1996

2.  Bil­gi­ler, Tem­muz 1996 yı­lı­nın ilk haf­ta­sın­da, olay­la il­gi­li çı­kan ba­sın­da­ki ha­ber­ler­den ve di­ğer kay­nak­lar­dan sağ­lan­mış­tır.

3.  Bkz. Serx­we­bun, Sa­yı: 175, Köln, Tem­muz, 1996

4.  PKK’­nın ‘si­vil top­lum ör­gü­tü­’ kı­lı­fın­da­ki yan ku­ru­luş­la­rın­da­n…

5.http://www.ra­di­kal.com.tr/Ra­di­kal.aspx?aTy­pe=Ra­di­kal­De­tayV3&Ar­tic­le­ID=1054754&Ca­te­gor­yID=77 Eri­şim Ta­ri­hi: 3 Tem­muz 2011

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.