AK Parti ve HDP’nin Ortak Noktaları

Ge­nel se­çim­ler yak­laş­tık­ça se­çim son­ra­sı he­sap­lar art­ma­ya baş­la­dı.

Bir­çok an­ket fir­ma­sı­na gö­re HDP’­nin oy ora­nı ba­raj sı­nı­rın­da.

Ba­ra­jı geç­me­le­ri du­ru­mun­da AK Par­ti­’nin tek ba­şı­na ik­ti­dar ol­ma şan­sı or­ta­dan kal­kı­yor.

Hal böy­le olun­ca ik­ti­dar çev­re­le­rin­de de bir te­dir­gin­lik ha­li baş­la­dı.

Aca­ba ne ola­cak, iş­ler de­ği­şir­se dü­ze­ni­miz bo­zu­lur mu, ik­ti­dar de­ği­şir­se biz ne ya­pa­rız?

Bu te­dir­gin­lik ha­li il­ginç ve teh­li­ke­li çı­kış­la­ra da se­bep olu­yor.

San­ki halk ayak­lan­ma­sı çı­ka­cak­mış gi­bi sa­ra­yın önü­nde si­la­hım­la bek­le­rim di­yen­ler, ila­hi­le­ri “Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n” is­mi­ni ek­le­ye­rek de­ğiş­ti­ren­ler…

An­cak önem­li bir de­tay at­la­nı­yor.

HDP ba­ra­jı ge­çer­se AK Par­ti ile ra­hat­lık­la koa­lis­yon ku­ra­bi­lir.

Ba­raj al­tı ka­lınırsa da du­rum de­ğiş­me­ye­ce­ği için si­ya­se­ti tıp­kı şim­diki gi­bi yön­len­di­re­bi­lir.

Şu ana ka­dar PKK’­nın si­ya­si uzan­tı­sı ile ga­yet iyi an­la­şan tek par­ti AK Par­ti­…

Bu­nun en ya­kın ka­nı­tı “Dol­ma­bah­çe mu­ta­ba­ka­tı­” adı ve­ri­len top­lan­tı.

HDP’­nin ar­tan oy­la­rı da CHP ya da MHP’­den de­ğil doğ­ru­dan AK Par­ti­’den ge­li­yor.

Hal böy­le olun­ca iki par­ti­nin or­tak nok­ta­la­rı, de­ğer yar­gı­la­rı, hem­fi­kir ol­duk­la­rı ko­nu­lar ön pla­na çı­kı­yor.

Ör­ne­ğin te­rör ör­gü­tü­nün ge­ce­le­ri­ne çı­kıp, sah­ne­le­rin­de “val­la­hi APO­’yu öz­le­di­m” di­ye şar­kı söy­le­yen Ah­met Ka­ya, AK Par­ti­’de bü­yük bir il­gi gö­rü­yor.

Hat­ta ge­çen­ler­de genç­lik kol­la­rı­nın ha­zır­la­dı­ğı bel­ge­se­lin fon mü­zi­ğin­de Ah­met Ka­ya kul­la­nıl­mış­tı.

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ne­re­dey­se çık­tı­ğı her te­le­viz­yon prog­ra­mın­da Ah­met Ka­ya­’yı gü­zel di­lek­ler­le anı­yor.

PKK’­lı ol­du­ğu için top­lu­mun bü­yük bir ke­si­min­de ka­bul edil­me­yen, tep­ki du­yu­lan Ka­ya­’yı ku­rum­sal ola­rak anan ve de­ğer ve­ren bir di­ğer par­ti de HDP.

Se­çim mü­zik­le­ri­ne ba­ka­cak olur­sak, iki par­ti de Kürt­çe mü­zik­ler­le ve Kürt­çe ko­nu­şa­rak pro­pa­gan­da ya­pı­yor.

Te­rör ko­nu­sun­da­ki dü­şün­ce­le­ri­ne ba­kıl­dı­ğın­da te­rö­ris­te bi­le­zik ta­kan, on­la­rı ma­sum­laş­tı­ran, te­rö­rist an­ne­si ile şe­hit an­ne­si­ni ay­nı ke­fe­ye ko­yan­lar yi­ne or­tak nok­ta­da bu­lu­şu­yor.

Peş­mer­ge Bar­za­ni­’­yi kon­gre­le­ri­ne da­vet eden iki par­ti var. Bi­ri HDP di­ğe­ri AK Par­ti­…

Te­rör ko­nu­sun­da 1990’lı yıl­lar­da­ki PKK kat­li­am­la­rı­nı gör­me­yip, dev­le­ti suç­lu kı­lan, hat­ta özel ha­re­kat po­lis­le­ri­ni sar­kık bı­yık­lı ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le “fa­şis­t” ilan eden si­ya­si­le­rin bir kıs­mı AK Par­ti­ di­ğer kıs­mı da HDP’­de­…

Der­si­m’­de kat­li­am ya­pıl­dı di­yen iki par­ti var.

Tür­ki­ye­’nin ku­ru­luş aşa­ma­sın­da mil­li dev­let ya­pı­sı­nın zor­la da­ya­tıl­dı­ğı­nı ve bu yüz­den Kürt­le­rin hak­la­rı­nın yen­di­ği­ni id­di­a eden dü­şü­nür­ler yi­ne bu iki par­ti­de bir­le­şi­yor.

“Ne Mut­lu Tür­küm di­ye­ne­” söz­le­rin­den ra­hat­sız olup, bir­çok il­de ta­be­la­la­rı in­di­ren­ler yi­ne ay­nı iki par­ti.

Dev­let eliy­le Kürt­çe te­le­viz­yon ka­na­lı ku­rul­ma­sı­nı en çok PKK is­ti­yor­du.

Öca­la­n’­a tep­ki gös­ter­me­yip, görüşen iki par­ti­den bi­ri AK Par­ti di­ğe­ri de HDP…

Çö­züm sü­re­ci ne­de­niy­le, PKK’­ya te­rör ör­gü­tü de­mek bi­le abes kar­şı­la­nı­yor.

Şim­di tüm bun­la­rı alt al­ta top­la­yın­ca iki par­ti ara­sın­da; te­rör, va­tan­daş­lık ta­nı­mı, mil­li dev­le­ti is­te­me­me gi­bi ko­nular­daki ortak yargılar dikkat çekiyor.

Bu za­ma­na ka­dar ara­la­rın­dan su sız­ma­yan iki par­ti­nin bi­ri mec­lis dı­şın­da kal­sa da, mec­li­se gir­se de de­ği­şen çok bir şey ol­ma­ya­cak­tır.

AK Par­ti-HDP tıp­kı Dol­ma­bah­çe­’de otur­du­ğu gi­bi otu­rur, an­la­şır, el sı­kı­şır­lar.

O yüz­den te­dir­gin­li­ğe ma­hal yok!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.