Vicdan Muhasebesi

17 Ara­lı­k’­ın yıl­dö­nü­mü­ne gün­ler ka­la Gü­len Ce­ma­ati’­nin kon­tro­lün­de­ki Sa­man­yo­lu TV ve Za­man Ga­ze­te­si gi­bi med­ya ku­ru­luş­la­rı­na ya­pı­lan ope­ras­yon gün­de­me dam­ga­sı­nı vur­du.

Fil­ler dö­vü­şür­ken ara­da çimen­le­rin ezil­me­si hi­ka­ye­si­ni he­pi­miz bi­li­riz.

Yi­ne bir fil­ler sa­va­şı baş­la­dı­…

Ku­rum­lar, top­lu­luk­lar bir­bi­ri­le­riy­le güç mü­ca­de­le­si­ne gi­rer­ken va­tan­da­şın dert­le­ri, sı­kın­tı­la­rı ge­ri pla­na dü­şü­yor, top­lum­sal ger­gin­lik art­ma­ya de­vam edi­yor.

Da­ha dü­ne ka­dar her yer­de “I­ŞİD Teh­li­ke­si­” üze­ri­ne ko­nuş­ma­lar ya­pı­lır­ken, şim­di ce­ma­ate ya­pı­lan ope­ras­yon gün­de­mi esir alı­yor.

ER­GE­NE­KON, BAL­YOZ, KCK…

Bi­raz da­ha ge­ri­ye git­ti­ği­miz­de Tür­ki­ye­’nin gü­ne Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz ope­ras­yon­la­rıy­la uyan­dı­ğı­nı iyi bi­li­yo­ruz.

Hat­ta Er­ge­ne­kon Da­va­sı­’na ne­den Türk des­ta­nı­nın adı ve­ril­di­ği de bü­yük tar­tış­ma ko­nu­su ol­muş­tu. Du­rumun dü­zel­til­mesi ye­ri­ne, daha mah­ke­me ka­rar ver­me­den “Er­ge­ne­kon Te­rör Ör­gü­tü­” di­ye bir ya­pı med­ya­nın di­li­ne pe­le­senk ol­muş­tu.

Yıl­lar­ca te­rör­le et­kin mü­ca­de­le et­miş, va­tan­se­ver ko­mu­tan­la­r bi­le “te­rö­ris­t” ilan edil­mişti, hem de mah­ke­me­ye bi­le çı­ka­rıl­ma­dan.
Son­ra­sın­da ne mi ol­du?
Hük­mü bi­le açık­lan­ma­mış in­san­lar­dan ba­zı­la­rı ha­pis­ha­ne şart­la­rın­da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, ai­le­le­ri pe­ri­şan ol­du. Ge­ri dön­dü­rül­me­si müm­kün ol­ma­yan psi­ko­lo­jik iz­ler kal­dı, öz­gür­lük­le­ri el­le­rin­den alın­dı.

Ye­ni bir mağ­dur kit­le oluş­tu­rul­du.

SU­Nİ GÜN­DEM 

Tür­ki­ye­’de va­tan­daş­lar, sü­rek­li ola­rak ger­gin, kamp­la­şan, bir­bi­riy­le kav­ga eden pro­fi­le dö­nüş­me­ye baş­la­dı.

Güç­le­rin bir­bir­le­ri­ne kar­şı sa­vaş­ma­sı ve bu sa­va­şın hu­kuk üze­rin­den ya­pıl­ma­sı de­mok­ra­si tar­tış­ma­la­rını be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yor.

“As­rın da­va­sı­” di­ye­rek on­lar­ca hü­küm­süz in­sa­nı suç­lu gös­ter­mek ne den­li vic­dan­la­rı ra­hat­sız edi­yor­sa, KCK’­dan ser­best bı­ra­kı­lan te­rö­rist­ler de o ka­dar vic­dan­la­rı ra­hat­sız et­mek­te­dir.

Ce­ma­at­çi­le­re ya­pı­lan ope­ras­yo­nu da doğ­ru oku­mak ge­rek­ir. Ope­ras­yon ger­çek­ten bir ör­güt ya­pı­lan­ma­sı­na yö­ne­lik mi­dir, yok­sa si­ya­si ik­ti­da­rın bir he­sap­laş­ma sü­re­ci mi­dir?

Bu so­ru­ya doğ­ru ya­nıt­lar ara­ma­lı­yız.

An­cak bu­gün Tür­ki­ye­’de si­ya­set ku­ru­mu­nu teh­dit eden, va­tan­daş­la­rın hu­zu­ru­nu ka­çı­ran, mil­li bir­lik ve be­ra­ber­li­ği he­def alan çok cid­di bir ya­pı­lan­ma var­dır. 

Bu ya­pı­lan­ma­nın adı da KCK’­dır!

Bu ya­pı­lan­ma kar­şı­sın­da ana­ya­sal so­rum­lu­luk­la­rın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si, hu­ku­ki sü­reç­le­rin dur­du­rul­ma­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

Her ye­ni da­va, her ye­ni hu­ku­ki sü­reç, hu­zur­suz­lu­ğun art­ma­sı­na se­bep olu­yor.

KCK’­NIN ÜZE­Rİ­NE NE­DEN Gİ­DİL­ME­Dİ?

Ce­ma­atin KCK ko­nu­sun­da­ki et­kin ça­lış­ma­la­rı­nı bi­li­yo­ruz. Hat­ta KCK’­da yar­gı­la­ma­lar de­vam et­sey­di doğ­ru­dan hü­kü­me­te, MİT Müs­te­şa­rı­’na ka­dar uza­nan bir di­zi hu­ku­ki sü­re­cin baş­la­ya­ca­ğı id­di­a edi­li­yor­du.

Ye­ni sü­reç­te KCK ­da et­ki­siz­leş­ti­ril­di, yüz­ler­ce te­rör ör­gü­tü yö­ne­ti­ci­si ser­best bı­ra­kıl­dı, ey­lem­le­ri­ne göz yu­mul­du.

Ki­mi çev­re­ler­ce hü­kü­met ile ce­ma­at ara­sın­da­ki en sert ay­rış­ma­nın da bu sü­reç­te or­ta­ya çık­tı­ğı id­di­a edil­di.

Şu bir ger­çek ki; KCK bu­gün Tür­ki­ye­’nin en so­mut pa­ra­lel ya­pı­lan­ma­sı­dır. Bu­gün ol­ma­sa bi­le, ya­rın kar­şı­mı­za çı­ka­cak­tır. KCK’­nın ya­zar­la­rı, ga­ze­te­le­ri, STK’­la­rı, sen­di­ka ve par­ti­le­ri oluş­muş du­rum­da. Bu ör­güt­len­me­ler ide­olo­jik, ey­lem­sel ve ör­güt­sel ola­rak ça­lış­ma­la­rı­na yo­ğun bir şe­kil­de de­vam edi­yor­lar. Çok ya­kın bir za­man­da da bu güç­le­ri­ni kul­lan­mak­tan çe­kin­me­ye­cek­ler­dir.

Var­sa bir suç üze­ri­ne mut­la­ka  gi­dil­me­li­dir, an­cak di­ğer suç­lu­lar da gö­ze­ti­le­rek.
İş­te o za­man tam an­la­mıy­la hu­kuk dev­le­ti ola­bi­li­riz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.