Vatan Şimdi mi Akıllara Geldi?

Son 20 yı­lın en kri­tik ge­nel se­çim­le­ri­ni ge­ri­de bı­rak­tık.

Se­çim so­nuç­la­rı­na gö­re AK Par­ti­’nin tek ba­şı­na ik­ti­dar şan­sı or­ta­dan kalk­tı, mil­let ira­de­si koa­lis­yon is­te­di.

Tek par­ti­li si­ya­si ik­ti­dar dö­ne­mi bit­ti, Tür­ki­ye­’nin par­la­men­ter sis­te­me da­ya­lı ya­pı­sı ko­run­du, baş­kan­lık sis­te­mi­ne ge­çiş ih­ti­ma­li or­ta­dan kalk­tı.

***

AK Par­ti­’ye ya­kın kay­nak­lar­dan, “el ele ve­rip HDP’­yi, PKK’­yı Mec­li­s’­e ge­tir­di­niz, si­zin yü­zü­nüz­den va­tan el­den gi­di­yor” söy­lem­le­ri gel­me­ye baş­la­dı.

Hal­bu­ki, Bar­za­ni­’yi ‘Böl­ge­sel Kür­dis­tan Baş­ka­nı­’ sı­fa­tıy­la Di­yar­ba­kı­r’­a ge­ti­rip, peş­mer­ge kı­ya­fet­le­riy­le pro­pa­gan­da yap­ma­sı­na göz yum­duk­la­rın­da va­tan el­den git­mi­yor­du.

***

“Ö­ca­la­n’­ı Mec­li­s’­e sok­tu­lar, iş­te si­zin va­tan­se­ver­li­ği­niz bu ka­dar” di­yen­ler, “Ö­ca­lan ön­gö­rü­sü kuv­vet­li, prag­ma­tist bir si­ya­set­çi. Han­di­ka­bı, ta­raf­tar­la­rı­nın onu an­la­ma­ma­sı” di­yen, Muh­sin Kı­zıl­ka­ya­’nın AK Par­ti Mer­sin Mil­let­ve­ki­li ola­rak Mec­li­s’­e gir­di­ği­ni unu­tu­yor­lar.

Dol­ma­bah­çe­’de HDP ve AK Par­ti ara­sın­da mu­ta­ba­kat im­za­lan­ma­sı iha­net ola­rak ni­te­len­di­ril­mez­ken, şim­di “i­ha­net, ha­in­lik, kal­leş­lik” ta­nım­la­ma­la­rı ha­va­da uçu­şu­yor.

***

Da­ha açık ko­nuş­mak ge­re­kir­se; Üni­ver­si­te­ler­de, so­kak­lar­da, Baş­kent An­ka­ra­’nın or­ta ye­rin­de, İs­tan­bu­l’­da, gen­ce­cik ço­cuk­lar Türk bay­ra­ğı ta­şır­ken sal­dı­rı­ya uğ­ra­dı­lar, ay yıl­dız­lı kol­ye tak­tık­la­rı için darp edil­di­ler.

Se­çim­den son­ra “va­tan el­den git­ti” di­ye fe­ve­ran eden­ler, tüm bun­lar ya­şa­nır­ken or­ta­lar­da gö­zük­mü­yor­lar, ade­ta 3 may­mu­nu oy­nu­yor­lar­dı.

Olan­lar ga­yet açık­tır, net­tir.

Me­se­le mem­le­ket, va­tan­se­ver­lik me­se­le­si de­ğil, ik­ti­dar­dan uzak­laş­ma­nın ver­di­ği ra­hat­sız­lık me­se­le­si­dir.

***

Çö­züm sü­re­ci ile bir­lik­te ken­di aya­ğı­na kur­şun sı­kan­lar, böl­ge­yi PKK’­nın kon­tro­lü­ne terk et­miş­tir.

2011 ge­nel se­çim­le­rin­de AK Par­ti, Di­yar­ba­kı­r’­da %32.95 oy ora­nıy­la 6 mil­let­ve­ki­li çı­kar­mış, ba­ğım­sız­lar %61 oy ora­nıy­la 5 ve­kil­de kal­mış­tı.

2015 Ge­nel Se­çim­le­rin­de ise AK Par­ti­’nin oy ora­nı %13’e dü­şe­rek 1 ve­kil çı­ka­rır­ken, HDP’­nin oy ora­nı ise %80’e çı­kıp 10 mil­let­ve­ki­li­ne dö­nüş­tü.

Çö­züm kı­sa­ca­sı HDP’­ye ya­ra­dı, hem de faz­la­sıy­la­…

AK Par­ti geç­ti­ği­miz se­çim­le­re gö­re 3 mil­yon oy kay­be­der­ken, HDP 3 mil­yon ye­ni oy ka­zan­dı.

MHP Rüz­gâ­rı

Se­çim so­nuç­la­rı esas alın­dı­ğın­da en ba­şa­rı­lı par­ti­nin Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si ol­du­ğu gö­rü­lü­yor.

Dev­let Bah­çe­li, oy­la­rı­nı cid­di bir şe­kil­de ar­tır­dı, ema­net oy­lar­la de­ğil, ar­tan ta­ban seç­me­niy­le bu­nu sağ­la­dı.

MHP, mil­li dev­le­ti ko­ru­ma nok­ta­sın­da, mil­li has­sa­si­yet­ler ko­nu­sun­da hiç de­ğiş­me­di, ay­nı çiz­gi­si­ni mu­ha­fa­za et­ti.

Seç­me­ne her se­çim­de bam­baş­ka bir MHP sun­ma­dı, ya­şa­nı­lan mağ­du­ri­yet­ler üze­rin­den si­ya­set yap­ma­dı.

Aday kad­ro­la­rın­da tar­tış­ma­lı isim­le­re yer ver­me­di.

Mer­ce­de­s’­i di­li­ne do­la­ma­dı.

Çö­züm sü­re­ci ko­nu­sun­da de­ğiş­ken ol­ma­dı, en ba­şın­dan be­ri bu sü­re­ci “i­ha­net sü­re­ci” ola­rak ta­nım­la­dı, akil­ler he­ye­ti­ne sert tep­ki­ler gös­ter­di, PKK’­nın si­ya­si uzan­tı­la­rı­nın do­ku­nul­maz­lık­la­rı­nın kal­dı­rıl­ma­sı için ko­nu­yu Mec­li­s’­e ta­şı­dı.

Üni­ver­si­te­ler baş­ta ol­mak üze­re top­lu­mun bir­çok ye­ri­ne ya­yı­lan te­rör ey­lem­le­ri kar­şı­sın­da da­ha tep­ki­li bir du­ruş ser­gi­le­sey­di oy­la­rı­nın da­ha da ar­ta­ca­ğı mut­lak­tı.

Se­çim son­ra­sı yap­tı­ğı ilk de­ğer­len­dir­me­de tüm koa­lis­yon tek­lif­le­ri­ne ka­pı­la­rı ka­pat­tı.

Sü­re­ci böy­le yö­ne­tir­se, AK Par­ti­’de baş­la­yan çö­zül­me dal­ga dal­ga MHP’­ye yö­ne­le­bi­lir.

Mev­cut du­rum­da seç­men ge­çiş­ken­li­ği ola­rak AK Par­ti­’nin ilk al­ter­na­ti­fi MHP’­dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.