Üniversite Öğrencisinin Terör Mektubu

Tür­ki­ye, 1968’ler­den be­ri iç te­rör olay­la­rı­nın, asa­yiş so­run­la­rı­nın et­ki­sin­de… Şek­li, ren­gi, ama­cı, mi­li­tan pro­fi­li, sal­dı­rı bi­çi­mi fark­lı çok sa­yı­da te­rör gru­buy­la kar­şı­laş­tık. Bir­ço­ğu or­ta­dan kal­dı­rıl­dı. …

Devamı