Ülkenin Fabrika Ayarlarıyla Oynamayın

Ta­rih ya­zı­cı­lı­ğı önem­li­dir. Geç­mi­şi­ni bil­mek, kül­tü­rü­nü, ata­la­rı­nı ta­nı­mak mü­him­dir, ge­le­ce­ği kur­gu­lar. Dev­let yö­ne­tim­le­ri de ta­rih bi­li­min­den çok ya­kın­dan et­ki­le­nir, do­la­yı­sıy­la gün­lük ya­şam da­… Geç­miş­te alı­nan …

Devamı