Kanunları işlemezse, vatandaş kanunları mı başlar?

De­ğer­li oku­yu­cu­lar. Bu­gün­kü kö­şe­mi İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si­’n­de oku­yan öğ­ren­ci kar­de­şi­mi­zin mek­tu­bu­na ayır­mak is­ti­yo­rum. Ay­nen şun­la­rı yaz­mış: “Ba­tu­han Bey, siz­le­ri ya­zı­la­rı­nız­dan ta­kip edi­yo­rum, üni­ver­si­te­ler­de­ki te­rör ger­çe­ği­ni ka­mu­oyu­na …

Devamı