Etnik ırkçılık durmak zorunda!

Mil­li dev­let ya­pı­sı­nın te­me­li; fark­lı kül­tü­rel ya­pı­la­rın, fark­lı et­nik kö­ken­le­rin, üst ai­di­yet­lik­ler (tek kim­lik, tek dil, or­tak va­tan) üze­rin­den or­tak­lık kur­ma­la­rı­na da­yan­mak­ta­dır. Bu ya­pı­nın otur­du­ğu …

Devamı