İfade Özgürlüğünün Sınırları

Ko­nu­muz yi­ne An­ka­ra Si­ya­sa­l…    Bi­lin­di­ği üze­re geç­ti­ği­miz haf­ta çok önem­li bir ga­ze­te­ci­lik ola­yı­na im­za ata­rak, okul­da­ki PKK ya­pı­lan­ma­sı­nın aka­de­mis­yen aya­ğın­da ya­şa­nan­la­rı “Ba­kan Oğ­lun­dan APO Der­si­” …

Devamı