DHKP-C’nin Karanlık Tarihi

Ku­ru­cu­su Dur­sun Ka­ra­ta­ş’­ın ha­ya­tı­nı kay­bet­me­sin­den son­ra da­ğıl­ma nok­ta­sı­na ge­len DHKP-C’­nin ta­ri­hi kan­lı sui­kast­ler­le do­lu. Ni­hat Erim (Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ta­ri­hin­de öl­dü­rü­len tek baş­ba­kan), Güm­rük ve Te­kel …

Devamı

DHKP-C’nin kirli ilişkileri

Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı­’na ya­pı­lan el bom­ba­lı sal­dı­rı gi­ri­şi­mi ama­cı­na ulaş­mış ol­say­dı bu­gün Tür­ki­ye­’nin gün­de­mi bam­baş­ka ola­cak­tı. Bel­ki de kal­dı­rı­lan şe­hit ce­na­ze­le­rin­de te­rö­re la­net oku­na­cak­tı. Çok şü­kür …

Devamı