Hukuk Kaosu!

Dev­let sis­tem­le­ri­nin te­mel ku­ru­luş ga­ye­si; va­tan­daş­la­rı­nın hak­la­rı­nı, gü­ven­li­ği­ni, hu­kuk ça­tı­sı al­tın­da ko­ru­ya­bil­me­si­dir. “Ge­liş­miş ül­ke­” ko­nu­mun­da dün­ya­ya yön ve­ren ül­ke­ler in­ce­len­di­ğin­de hu­kuk sis­tem­le­ri­nin ba­şa­rı­sı dik­ka­ti çe­ker. …

Devamı