Sürecin Ötekileştirdikleri

Türkiye, 1968 yılından itibaren sürekli olarak iç güvenlik sorunu yaşayan ve sık sık terör olaylarıyla karşı karşıya kalan bir ülke görünümde. 1980 öncesinde farklı marjinal …

Devamı

HDP’nin Alternatif Meclis Planı

KCK-HDP, “çö­züm sü­re­ci­”nin de et­ki­siy­le se­çim­le­re par­ti ola­rak gir­me ka­ra­rı al­dı. An­cak son ya­pı­lan an­ket­ler ve araş­tır­ma­lar gös­te­ri­yor ki HDP’­nin ge­nel se­çim­ler­de par­ti ola­rak ala­bi­le­ce­ği …

Devamı

Kendine ‘Avam’ Bakan Toplum!

Bireyler; ortak idealler, kültürel kodlar ve amaçlar etrafında birleştikçe büyür, gelişir ve “millet” olurlar. Milletleşmenin yegâne unsuru da dildir. Dil aynı zamanda; bölünmenin, parçalanmanın, ayrışmanın …

Devamı

Bu Görev Hepimizin

Dün­kü ya­zı­mız­da An­ka­ra­’da­ki Türk­men­le­rin du­ru­mu­na de­ğin­miş­tik. Bu­gün ko­nu hak­kın­da bi­raz da­ha de­tay ve­re­ce­ğim. Çün­kü so­run gi­de­rek bü­yü­yor ve gör­mez­lik­ten ge­lin­dik­çe “me­se­le” ha­li­ne dö­nü­şü­yor. Ar­tık bi­ri­le­ri­nin …

Devamı