Nevruz’un Gerçek Sahipleri Nerede

Bu­gün, 21 Mar­t…

Ba­ha­rın ge­li­şi kut­la­nı­yo­r…

Or­ta As­ya Türk­le­rin­den bi­ze ka­lan kül­tü­rel bir mi­ra­s…

An­cak, Nev­ruz uzun yıl­lar­dır bir mü­ca­de­le­ye da­ha doğ­ru­su “se­nin-be­ni­m” kav­ga­sı­na dö­nüş­müş du­rum­da.

Se­be­bi ma­lu­m…

Et­nik ırk­çı­lık ya­pan­la­r Nev­ru­z’­u ken­di­le­ri­nin sanıyor, şid­det mer­kez­li ey­lem­le­riyle du­ru­mu fark­lı bir bo­yu­ta ta­şı­yorlar.

Du­ru­mun bu nok­ta­ya gel­me­sin­de si­ya­si­le­rin ve med­ya­nın da olum­suz kat­kı­la­rı var.

Nev­ruz için yıl­lar­dır Di­yar­ba­kı­r’­ı mer­kez gö­ren­ler, can­lı ya­yın araç­la­rı­nı böl­ge­ye gön­der­di, tüm ya­yın akış­la­rı­nı ke­sip, Öca­la­n’­ın me­sa­jı­nı can­lı ya­yın­la­ya­cak­lar.

San­ki Tür­ki­ye­’nin tek so­ru­nu Öca­la­n’­dan ge­le­cek açık­la­may­mış gi­bi ay­lar­dır “Nev­ru­z’­da ve­ri­le­cek me­saj çok önem­li­”, “Ö­ca­lan gö­rün­tü­lü de ko­nu­şa­bi­li­r” gi­bi ifa­de­ler­le kit­le­le­re me­saj­lar gön­de­ril­di, sa­at­ler­ce can­lı ya­yın­lar ya­pıl­dı.

“Nev­ruz PKK’­nın­dı­r” al­gı­sı­nın yer­leş­ti­ril­mek is­te­ni­yor.

Hep­sin­den acı­sı ise kos­ko­ca bir ül­ke­nin, yüz­ler­ce so­ru­nu tar­tı­şıl­ma­yı bek­ler­ken, so­kak­ta­ki va­tan­daş bi­le “Ö­ca­lan ne di­ye­ce­k” kay­gı­sı­nı ya­şı­yor.

Du­ru­ma kü­çük bir eleş­ti­ri ge­tir­di­ği­niz­de ise “Tür­ki­ye­’de­ki Kürt ger­çe­ği­ni gör­mek is­te­me­yen 1990’la­rın ka­fa­sı­” di­ye­rek yaf­ta­la­nı­yor­su­nuz.

Oy­sa üni­ver­si­te­le­ri­miz­de, so­kak­la­rı­mız­da gi­de­rek ar­tan bir te­rör so­ru­nu var.

PKK Ne Za­man Nev­ru­z’­u Sa­hip­len­me­ye Baş­la­dı?

Nev­ru­z’­un Tür­ki­ye­’de­ki Kürt­çü ya­pı­lan­ma­la­rın elin­de­ki ilk ör­nek­le­ri­ üni­ver­si­te­ler­de or­ta­ya çı­kı­yor.

1989 yı­lın­da­ki Nev­ruz kut­la­ma­la­rın­da, bir­kaç üni­ver­si­te­nin kam­püs alan­la­rın­da ya­şa­nan­lar, ile­ri­de do­ğa­cak pro­vo­kas­yon­la­rın ade­ta ha­ber­ci­si ni­te­li­ğin­dey­di.

İs­tan­bul Tek­nik, Yıl­dız Tek­nik, Di­yar­ba­kır Dic­le ve Ada­na Çu­ku­ro­va Üni­ver­si­te­le­ri­’n­de 21 Mart 1989 ta­ri­hin­de Nev­ruz adı al­tın­da bir ta­kım pro­vo­kas­yon­lar ge­liş­ti­ril­di.

pkk-nevruz1

21 Mart 1989, Yer: Yıl­dız Tek­nik Üni­ver­si­te­si, Nev­ruz Kut­la­ma­la­rın­da Yüz­le­ri­ni Giz­le­miş 10 ka­dar öğ­ren­ci (ön sı­ra or­ta kı­sım) ve Kürt­çe afiş (sağ üst kö­şe)(1)

istanbul-üniversitesi-nevruz

19 Mart 2015, Yer: İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si, ar­ka­da Öca­lan pos­ter­le­ri ve öğrenci görünümlü PKK’lılar.

İki fo­toğ­raf ara­sın­da 26 yıl va­r…

***

1989’dan günümüze çok şey değişti. Artık; Tür­ki­ye­’nin en iyi üni­ver­si­te­le­rin­de Öca­lan pos­ter­le­ri açı­lıp, kut­la­ma­lar ya­pı­lı­yor,

Kut­la­ma­la­ra ka­tıl­ma­yan­lar, Öca­lan slo­ga­nı at­ma­yan­lar “bu fa­şist ga­li­ba­” denilerek sal­dı­rı­ya uğ­ru­yor,

Do­ğu Tür­kis­tan bay­ra­ğı açan öğ­ren­ci­ler “bu bay­ra­ğı kal­dı­rı­n” uya­rı­sıy­la kar­şı­la­şır­ken, PKK pos­ter­le­ri açan­lar aka­de­mis­yen­le­rin de des­te­ğiyle şarkı­lı-tür­kü­lü eğ­len­ce­ler ter­tip edi­li­yor­sa ve bu du­rum ola­ğan kar­şı­la­nı­yor­sa sor­gu­lan­ma­sı ge­re­ken bir dö­nem­den ge­çi­yo­ruz de­mek­tir.

(1) 22 Mart 1989 Mil­li­yet Ga­ze­te­si, Fo­toğ­raf: Mu­rat De­mi­rel

1990 ön­ce­si dö­nem­de ga­ze­te­ler­de yer tut­ma­yan Nev­ruz kut­la­ma­la­rı, 1990 son­ra­sı sü­reç­te ör­güt eliy­le çı­ka­rı­lan olay­lar ne­ti­ce­sin­de ana gün­dem mad­de­si ha­li­ne gel­miş, ya­zı­lı ba­sın­da doğ­ru­dan man­şet­ler­de yer al­ma­ya baş­la­mış­tı. Ay­rı­ca ba­kı­nız: 1990 son­ra­sı dö­nem­de­ki ti­ra­jı yük­sek ulu­sal ga­ze­te­le­rin 22 Mart ta­rih­li bi­rin­ci say­fa­la­rı (Hür­ri­yet, Mil­li­yet)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.