Kampüs mü Kandil mi?

Çö­züm sü­re­ci, gi­de­rek ar­tan bir gü­ven­lik za­fi­ye­ti oluş­tur­ma­ya de­vam edi­yor.

Te­rör; dev­let da­ire­le­ri­ne, kam­püs­le­re, so­kak­la­ra ya­yıl­mış du­rum­da.

Ki­mi za­man le­gal, ki­mi za­man il­le­ga­l…

Te­rör ör­gü­tü le­hi­ne slo­gan atan­lar, ör­güt renk­le­ri­ni gi­yi­ne­rek so­kak­lar­da mey­dan okur­ca­sı­na do­la­şan grup­lar, her kö­şe ba­şın­da ça­lan ör­güt mü­zik­le­ri sa­bır­la­rı zor­lu­yor.

Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu­’da­ki du­rum ise ade­ta res­mi­ye­te dö­kül­me­miş bir özerk­lik gö­rü­nümün­de.

Böl­ge­den ge­len is­tih­ba­rat bil­gi­le­ri, ko­ru­cu­la­rın ya­şa­dık­la­rı, va­tan­daş­la­ra ya­pı­lan bas­kı, ör­gü­tün en güç­lü dö­ne­mi­ni ge­çir­di­ği­ni gös­te­ri­yor.

Bil­has­sa bü­yük şe­hir­ler­de gün­lük ya­şan­tı­nız­da bi­le mü­da­ha­le eden bu grup­la­ra tep­ki gös­te­ri­yor­sa­nız, ca­nı­nı­z teh­li­ke­de de­mek­tir.

Tıp­kı An­ka­ra Üni­ver­si­te­si­’n­de va­tan­se­ver bir öğ­ren­ci­nin ya­şa­dık­la­rı gi­bi­…

Ko­lek­tif­ler ola­rak bi­li­nen sol gö­rü­nüm­lü PKK’lı grup, SBF’­nin bir­çok ye­ri­ne afiş­ler ası­yor.

İçe­rik ise kor­kun­ç…

Fa­kül­te öğ­ren­ci­si bir gen­cin fo­toğ­raf­la­rı ve al­tın­da şu ifa­de­ler:

“An­ka­ra Üni­ver­si­te­si­’n­de bir ka­til ge­zi­yor! S.U. ha­len eli­ni ko­lu­nu sal­la­ya­rak so­kak­ta gez­mek­te­dir. An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Rek­tör­lü­ğü­’nü son kez uya­rı­yo­ruz: Ya üze­ri­ni­ze dü­şe­ni ya­pın ya da ge­re­ke­ni biz ya­pa­rı­z”

İs­mi­nin baş harf­le­ri­ni ver­di­ği­miz öğ­ren­ci­nin adı ve so­ya­dı afiş­te açık bir şe­kil­de ya­zı­lı hal­de.

Bu man­za­ra­yı çok ya­kın bir za­man­da Ege Üni­ver­si­te­si­’n­de ya­şa­mış­tık.

Elin­de Türk bay­ra­ğıyla yü­rü­yen Fı­rat Ça­kı­roğ­lu­’nun fotoğrafı, PKK’­lı­lar ta­ra­fın­dan “fa­şist­le­rin ba­şın­da­ki ki­şi­” di­ye sos­yal med­ya­da he­def gös­te­ril­miş­ti.

Em­ni­ye­tin, sav­cı­la­rın ve üni­ver­si­te yö­ne­ti­minin hiç­bir şey yap­ma­ma­sı so­nu­cu Fı­rat genç yaş­ta PKK’­lı­lar ta­ra­fın­dan okul­da şe­hit edil­miş­ti.

Pe­ki bu olay­dan ders çı­ka­rıl­dı mı?

So­rum­lu­lar hak­kın­da iş­lem ya­pıl­dı mı?

Fı­ra­t’­ın şe­ha­de­ti bir­çok şe­yi de­ğiş­tir­di mi?

Ne ya­zık ki bu so­ru­la­rın ce­va­bı ko­ca­man bir HA­YIR!

Sa­mi­mi­yet ek­sik­lik­le­ri olan­lar, dev­le­tin ku­rum­sal gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen­ler, va­tan­da­şın hak­kı­nı-hu­ku­ku­nu sa­vun­ma­sı ge­re­ken­ler su­su­yor.

On­lar sus­tuk­ça, az­gın­la­şan, per­va­sız­la­şan te­rör ör­gü­tü da­ha da ce­sa­ret­le­ni­yor, da­ha da çok sal­dı­rı­yor.

Da­ha ön­ce de­fa­lar­ca An­ka­ra Üni­ver­si­te­si­’n­de te­rör grup­la­rı­nın fa­ali­yet­le­ri­ni bel­ge­le­riy­le or­ta­ya koy­duk, te­rö­re des­tek ve­ren aka­de­mis­yen­le­ri de­şif­re et­tik.

So­nuç­ta ise şah­sı­ma ve ga­ze­te­ye ağır taz­mi­nat da­va­la­rı açıl­dı.

PKK’­lı­lar o ka­dar per­va­sız ki on­la­rı ha­ber yap­ma­nız du­ru­mun­da bi­le da­va­ya ko­nu ola­bi­li­yor­su­nuz.

İş­te mem­le­ke­tin gel­di­ği hal bu­dur.

Ko­lek­tif­le­rin, kam­pü­sün bir­çok ye­ri­ne ve An­ka­ra­’nın iş­lek noktalarına, re­sim­le­rini asa­rak he­def gös­ter­di­ği öğ­ren­ci­nin ba­şı­na bir şey ge­lir­se so­rum­lu­su ha­re­ke­te geç­me­yen üni­ver­si­te yö­ne­ti­mi ve il­gi­li dev­let ku­rum­la­rı­dır.

Ül­ke ade­ta çiz­gi film­ler­de­ki Tek­sas’­a dön­müş, gen­ce­cik üni­ver­si­te­li­le­ri­miz te­rö­re tep­ki gös­ter­di di­ye “wan­te­d” tar­zı ilan­lar­la he­def gös­te­ril­mek­te­dir.

Sa­yın Rek­tör, se­çim­ler ge­lir ge­çer, bel­ki ka­za­nır, bel­ki kay­be­der­si­niz.

La­kin bu öğ­ren­ci­le­rin can gü­ven­li­ği si­zin so­rum­lu­lu­ğu­nuz al­tın­da­dır. Bu­nu gör­mez­den gel­mek, bu­na tep­ki gös­ter­me­mek in­san­lık su­çu­dur, gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­mak­tır.

Ay­rı­ca bir de ola­yı ters­ten dü­şü­ne­lim.

Eğer söz ko­nu­su afiş­te bir HDP’­li he­def gös­te­ril­miş ol­say­dı va­rın siz dü­şü­nün ola­cak­la­rı­…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.