İfade Özgürlüğünün Sınırları

Ko­nu­muz yi­ne An­ka­ra Si­ya­sa­l…    Bi­lin­di­ği üze­re geç­ti­ği­miz haf­ta çok önem­li bir ga­ze­te­ci­lik ola­yı­na im­za ata­rak, okul­da­ki PKK ya­pı­lan­ma­sı­nın aka­de­mis­yen aya­ğın­da ya­şa­nan­la­rı “Ba­kan Oğ­lun­dan APO Der­si­” ha­be­ri ve “Bu na­sıl üni­ver­si­te?” baş­lık­lı kö­şe ya­zı­sıy­la göz­ler önü­ne ser­miş­tik.

Hem de bel­ge­le­riy­le­…

Kim­se “bun­lar ya­lan­dır, böy­le bir şey ol­ma­dı­” di­ye­me­di!

De­dik­le­ri tek şey “bu­ra­sı öz­gür üni­ver­si­te­”, “i­fa­de öz­gür­lü­ğü­müz va­r” gi­bi slo­ga­nik laf­lar ol­du.

Son­ra­sın­da be­lir­li grup­lar ola­yı ma­ni­pü­le et­me­ye baş­la­dı­…

Ken­di­le­ri­ni “ay­dı­n” ola­rak ta­nım­la­yan bir ta­kım ga­ze­te­ci­ler ve ba­zı STK’­lar (Eği­tim-Sen)…

Ders­te Öca­lan so­ru­su so­ran aka­de­mis­yen­den de il­ginç bir ce­vap gel­di “ne ya­ni Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın me­tin­le­ri­ni mi okut­say­dı­m”­… Böy­le­ce hü­kü­me­te mu­ha­lif­miş iz­le­ni­mi ya­ra­ta­rak ak­lan­ma­ya ça­lı­şa­cak, san­ki “mu­ha­li­f” ol­du­ğu için eleş­tir­mi­şiz gi­bi!

Son ola­rak da Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si yö­ne­tim ku­ru­lu top­la­na­rak bir ka­rar al­dı.

Şah­sı­mın yaz­dı­ğı ya­zı­nın “a­sıl­sız is­nat­la­r” içer­di­ği­ni id­di­a ede­rek, ha­be­re ko­nu ki­şi­yi sa­hip­len­dik­le­ri­ni açık­la­dı­lar.

Vah­det Ga­ze­te­si­’nin yap­tı­ğı ha­ber­den, Gü­neş Ga­ze­te­si Ya­za­rı Ta­lat Atil­la­’nın ve be­nim kö­şem­de yaz­dık­la­rı­mız­dan do­la­yı “hu­ku­ki sü­re­cin baş­la­tıl­ma­sı­” ta­le­bin­de bu­lun­du­lar.

“İ­fa­de öz­gür­lü­ğü­” ve “öz­gür üni­ver­si­te­” me­saj­lı açık­la­ma­lar yap­tı­lar.

Twit­ter üze­rin­den ne ka­dar te­rör ör­gü­tü yan­lı­sı ne ka­dar ya­yın or­ga­nı var­sa, hep­si de ben­zer ka­na­at­te bu­lun­du.

Da­ha ön­ce Türk bay­ra­ğı de­ğiş­ti­ril­me­si tek­li­fi­ni ve­re­bi­le­cek ka­dar ay­maz­la­şan mu­ha­fa­za­kar bir ya­zar da ay­nı eki­be da­hil ol­du!

Şim­di du­rum böy­le olun­ca ba­zı olay­la­rı yaz­mak, ha­tır­lat­mak; söz ko­nu­su ga­ze­te­ci­le­re, aka­de­mis­yen­le­re, STK’­la­ra sor­mak ge­re­ki­yor.

Si­zin “öz­gür üni­ver­si­te­” de­di­ği­niz yer­de öğ­ren­ci­yi “mil­li­yet­çi” ol­du­ğu için göğ­sün­den bı­çak­la­ya­rak, öl­dür­me­ye ça­lış­ma­dı­lar mı? O ço­cuk gün­ler­ce ko­ma­da yat­ma­dı mı? O gün­ler­de hiç­bi­ri­niz böy­le açık­la­ma­lar yap­mı­yor­du­nuz!

Öz­gür­lük or­ta­mı ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti­ği­niz üni­ver­si­te­niz­de, PKK pa­çav­ra­la­rı açı­lıp, kam­püs­le­re PKK’lı­la­rın re­sim­le­ri asıl­ma­dı mı?

Si­zin “i­fa­de öz­gür­lü­ğü va­r” de­di­ği­niz üni­ver­si­te­de pey­gam­ber efen­di­mi­ze ha­ka­ret eden ka­ri­ka­tür­le­ri ser­gi­len­me­di mi? Ve siz bun­la­rı gör­mez­den gel­me­di­niz mi?

Si­zin fa­kül­te­niz­de, “şe­hit­ler öl­mez va­tan bö­lün­mez” di­ye ba­ğı­ran­lar da­yak ye­me­di mi?

Si­zin oku­lu­nuz­da PKK te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rı yol ke­sip, öğ­ren­ci­le­ri teh­dit et­mi­yor mu?

Bu olay­lar­da siz­ler ne­re­de olu­yor­su­nuz? Ne­den bir so­ruş­tur­ma bi­le aç­ma ge­re­ği duy­ma­dı­nız?

Öğ­ren­ci­le­ri­ni­zin eği­tim hak­kı el­le­rin­den alı­nır­ken, can­la­rı­na kas­te­di­lir­ken ifa­de öz­gür­lü­ğü ne­den ak­lı­nı­za gel­mi­yor?

Ma­dem öz­gür­lük­çü­sü­nüz söz ko­nu­su “mil­li de­ğer­ler” ol­du­ğun­da ne­den bu ka­dar öz­gür­lük­çü ola­mı­yor­su­nuz?

Si­zin “i­fa­de öz­gür­lü­ğü­” de­di­ği­ni kav­ram te­rör ör­gü­tüy­le baş­la­yıp, te­rör ör­gü­tü­nün tez­le­riy­le mi bi­ti­yor?

***

Söz ko­nu­su ze­va­ta, te­rör ör­gü­tü El Kai­de’yi ABD’de her­han­gi bir üni­ver­si­te­de ders ko­nu­su yap­ma­la­rı­nı, sı­nıf­la­ra ör­güt yan­daş­la­rı­nı ça­ğır­ma­la­rı­nı, Bin La­din’in si­ya­si du­ru­şu­nu iş­le­me­yi de­ne­me­le­ri­ni tav­si­ye edi­yo­ruz!

Ha­ni o çok sev­dik­le­ri Ba­tı’nın ese­ri­dir ya bu ifa­de öz­gür­lü­ğü!

Bir de o an­la­ta an­la­ta bi­ti­re­me­dik­le­ri ül­ke­ler­de de­ne­sin­ler bu pro­vo­kas­yon­la­rı…

Ken­di­le­ri­ni “ay­dı­n” ola­rak ni­te­len­di­rip, bin­ler­ce ma­su­mun ka­nı el­le­rin­de olan ha­in­le­ri “si­ya­si ta­rih, dü­şün­ce öz­gür­lü­ğü­” gi­bi kav­ram­lar al­tın­da meş­ru­laş­tır­mak is­te­yen­le­rin, üni­ver­si­te­ler­de ye­ri yok­tur.

Öz­gür dü­şün­ce, baş­ka­la­rı­nın ha­ya­tı­na kast edil­diği, can­la­rın ya­kıl­dı­ğı, in­san ha­ya­tı­nın esas alın­dı­ğı du­rum­lar­da son bu­lur.

***

Ya­şa­nan bu ola­yın ben­zer ör­nek­le­ri çö­züm sü­re­ciy­le bir­lik­te her ge­çen gün ar­tı­yor.

Üni­ver­si­te­le­ri te­rör ör­güt­le­ri­nin ini­si­ya­ti­fi­ne bı­rak­mak son de­re­ce yan­lış bir po­li­ti­ka.

Sav­cı­lar ve ha­kim­ler gö­rev­le­ri­ni, üni­ver­si­te yö­ne­tim­le­ri ve YÖK de üze­ri­ne dü­şen­le­ri yap­ma­lı.

ifade özgürlüğünün sınırları

Ya­rın­la­rı­mı­zı ka­ran­lık­la­ra çek­mek is­te­yen odak­la­ra izin ver­me­miz müm­kün de­ğil­dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.