HDP’nin Alternatif Meclis Planı

KCK-HDP, “çö­züm sü­re­ci­”nin de et­ki­siy­le se­çim­le­re par­ti ola­rak gir­me ka­ra­rı al­dı.

An­cak son ya­pı­lan an­ket­ler ve araş­tır­ma­lar gös­te­ri­yor ki HDP’­nin ge­nel se­çim­ler­de par­ti ola­rak ala­bi­le­ce­ği oy ora­nı en faz­la: %8…

Ba­ra­jın al­tın­da ka­lın­ma­sı du­ru­mun­da, Mec­li­s’­te par­ti gru­bu kur­ma ih­ti­ma­li de or­ta­dan kal­kı­yor.

Pe­ki, HDP bu­nu bi­le bi­le na­sıl se­çi­me gi­ri­yor?

“Çö­züm sü­re­ci­” adı al­tın­da PKK’­ya ne­le­rin ve­ril­di­ği, ne­le­rin va­at edil­di­ği bi­lin­mi­yor, an­cak HDP’­nin bu ham­le­si­nin al­tın­da fark­lı bir pla­nın ol­ma ih­ti­ma­li çok yük­sek.

O plan: Di­yar­ba­kı­r’­da TBMM’­ye al­ter­na­tif bir Mec­lis kur­mak!

Edin­di­ği­miz bil­gi­le­re gö­re HDP %10 ba­ra­jı­nı aşa­ma­ma­sı du­rum­da, Mec­li­s’­e gi­re­me­ye­cek. Böy­le­ce her sa­lı yap­tık­la­rı grup top­lan­tı­la­rıy­la can­lı ya­yın­la­ra çı­ka­ma­ya­cak­lar, pro­pa­gan­da­la­rı ek­sik ka­la­cak.

Bu şart­lar­da HDP’­nin pla­nı, Di­yar­ba­kı­r’­da her haf­ta sa­lı gün­le­ri al­ter­na­tif grup top­lan­tı­sı dü­zen­le­mek.

“%10’luk ba­raj yü­zün­den biz mec­li­se gi­re­me­dik ve bu top­lan­tı­lar al­dı­ğı­mız oy sa­yı­sı­na gö­re meş­ru­” de­ni­le­rek, ka­mu­oyu­nun il­gi­si Di­yar­ba­kı­r’­da­ki HDP top­lan­tı­la­rı­na çev­ri­le­cek.

Ko­ba­ni­’nin PKK’­ya he­di­ye edil­me­si­ni da­ki­ka da­ki­ka ha­ber bül­ten­le­ri­ne çı­ka­ran, PKK’­lı­lar­la rö­por­taj ya­pan ana akım ba­zı med­ya ku­ru­luş­la­rı da bu ola­yın üze­ri­ne at­la­ya­cak. Di­yar­ba­kı­r’­da­ki söz­de mec­lis top­lan­tı­la­rın­dan can­lı ya­yın­lar ya­pılacak.

Al­ter­na­tif dev­let, pa­ra­lel dev­let, özerk­lik tar­tış­ma­la­rı ara­sın­da HDP’­nin %10’luk ba­raj ham­le­si­ni iyi oku­mak ge­re­ki­yor.

PKK’­nın si­ya­si uzan­tı­la­rı ger­çek­ten Mec­li­s’­e gir­mek is­ti­yor­lar mı, yok­sa her za­man yap­tık­la­rı gi­bi ka­mu­oyu­nu yön­len­di­rip, ken­di çı­kar­la­rı için mi ça­lı­şı­yor­lar?

Ay­rı­ca ken­di­le­ri­ne “sa­nat­çı, ay­dın, in­san hak­la­rı sa­vu­nu­cu­su­” gi­bi sı­fat­lar ta­kıp “O­yum HDP’­ye­” kam­pan­ya­sı­nı yü­rü­ten­le­rin kim­ler ol­duk­la­rı­nı iyi gör­me­li­yiz.

Ben­zer bir kam­pan­ya Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­rin­de ya­pıl­mış, HDP “so­l” par­ti gi­bi lan­se edi­lip oy sa­yı­sı ar­tı­rıl­mış­tı.

HDP’­nin, da­ha doğ­ru­su te­rö­rün plan­la­rı­na ar­tık dur de­mek ge­re­ki­yor.

Tür­ki­ye­’nin mil­li dev­let ya­pı­sı­nı, ku­ru­cu un­sur­la­rı­nı he­def alan, yo­ğun bir dış des­tek­le bes­le­nen ve ga­yet akıl­lı ha­re­ket eden bu te­rö­re kar­şı dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

İÇ GÜ­VEN­LİK PA­KE­Tİ

İç gü­ven­lik pa­ke­ti tar­tış­ma­la­rı­na de­ği­ne­cek olur­sak. Ak Par­ti­’nin bu ham­le­si, çö­züm sü­re­cin­de­ki tav­rı dü­şü­nül­dü­ğün­de bi­raz abes­tir. Ne­de­ni­ne ge­le­cek olur­sak;

PKK’­nın pa­çav­ra­la­rı­nı mey­dan­lar­da sal­la­yan­la­ra,

El­le­rin­de si­lah­lar­la şe­hir­ler­de do­la­şan­la­ra,

Üni­ver­si­te­ler­de, kam­püs­ler­de­ki te­rör ey­lem­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­ren­le­re,

Şe­hit­lik­le­re, bay­rak­la­ra sal­dı­ran­lar için iş­le­me­yen, iş­le­til­me­yen hu­kuk, elin­de mo­lo­tof ola­na mı iş­le­ye­cek?

Bu de­tay­la­rı iyi gör­mek, an­la­mak, yo­rum­la­mak ge­re­ki­yor.

Tür­ki­ye­’nin asa­yiş so­ru­nu ar­ta­rak de­vam eder­ken, bö­lün­me dü­şün­ce­si ken­di­le­ri­ne “ya­za­r” di­yen­ler ta­ra­fın­dan bi­le di­le ge­ti­rir­ken, “iç gü­ven­lik pa­ke­ti­”ni çı­kar­dık, asa­yiş sağ­la­na­cak dü­şün­ce­si yan­lış­tır.

Bi­lin­di­ği üze­re AB üye­li­ği için te­rör­le mü­ca­de­le ka­nu­nun de­fa­lar­ca de­ğiş­ti­ril­miş, as­ke­rin ve po­li­sin eli za­yıf­la­tıl­mış­tı.

Pa­ket ger­çek­ten düz­gün kul­la­nı­lır­sa, te­rör odak­la­rı­na yö­ne­lik ham­le­ler ge­le­cek­se, çı­ka­rıl­ma­sı için çok geç ka­lın­mış­tır.

İç gü­ven­lik pa­ke­ti; te­rör pro­tes­to­la­rı­na, bö­lün­me­ye tep­ki gös­te­ren­le­re, ana­ya­sal pro­tes­to hak­kı­nı kul­la­nan va­tan­se­ver in­san­la­ra yö­ne­le­cek­se ka­os baş­lar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.