Etnik ırkçılık durmak zorunda!

Mil­li dev­let ya­pı­sı­nın te­me­li; fark­lı kül­tü­rel ya­pı­la­rın, fark­lı et­nik kö­ken­le­rin, üst ai­di­yet­lik­ler (tek kim­lik, tek dil, or­tak va­tan) üze­rin­den or­tak­lık kur­ma­la­rı­na da­yan­mak­ta­dır.

Bu ya­pı­nın otur­du­ğu top­lum­lar­da, iç ça­tış­ma, ku­tup­laş­ma, ay­rış­ma gi­bi so­run­lar en alt dü­zey­de gö­rü­lür.

Tür­ki­ye­’nin “mil­li dev­le­t” ya­pı­sı­nı tam ola­rak ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­mek müm­kün değildir.

Sık sık kim­lik tar­tış­ma­la­rı­nın çık­tı­ğı Tür­ki­ye­’de, dı­şa­rı­dan ge­len mü­da­ha­le­ler­le can­lan­dı­rı­lan et­nik ırk­çı­lık ta­van ya­pa­bil­mek­te­dir.

“Çö­züm sü­re­ci­” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ve içe­ri­ği­ni bil­me­di­ği­miz gö­rüş­me­ler­le dur­du­ğu id­di­a edi­len te­rör ey­lem­le­ri­ ve ge­liş­me­le­r doğ­ru oku­nmalıdır.

Te­rör ör­gü­tü bu sü­re­ci na­sıl de­ğer­len­dir­mek­te­dir?

Irak ve Su­ri­ye­’de­ki PKK var­lı­ğı ne­re­den ne­re­ye gel­miş­tir?

Te­rör ör­gü­tü­nü des­tek­le­yen, fon sağ­la­yan dü­şün­ce ku­ru­luş­la­rı­nın sa­yı­sı na­sıl art­mış­tır?

Si­lah bı­rak­ma söz ko­nu­su mu­dur?

Gü­ney­do­ğu ve Do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­le­ri­’n­den ge­len asa­yiş prob­lem­le­ri han­gi bo­yut­ta­dır?

Et­nik ırk­çı­lık ola­rak ad­lan­dı­ra­bi­le­ce­ği­miz Kürt­çü olu­şum­la­rın sa­yı­la­rın­da­ki ar­tış, sen­di­kal fa­ali­yet­ler, si­ya­si gi­ri­şim­le­ri ve ka­mu­oyu­na “şi­ri­n” gö­zük­me ça­ba­la­rı iyi ana­liz edil­me­li­dir.

KÜRT GENÇ­LE­Rİ PKK’­YA SEM­PA­Tİ DU­YU­YOR! 

PKK’­yı “te­rör ör­gü­tü­”, Öca­la­n’­ı “te­rö­rist ba­şı­” ola­rak ifa­de et­me­nin bi­le “çö­zü­mü sa­bo­te edi­yor­la­r” şek­lin­de de­ğer­len­di­ri­le­bil­di­ği bir sü­reç­ten geç­mek­te­yiz.  Bu sü­reç­te PKK tan­dans­lı ya­pı­la­rın pro­fes­yo­nel bir şe­kil­de ör­güt­len­dik­le­ri­ni gö­rü­yo­ruz.

Kül­tür mer­kez­le­ri, ki­tap ça­lış­ma­la­rı, ra­por­lar, eko­no­mik kay­nak­lar, ye­rel yö­ne­tim­ler sen­di­kal ör­güt­len­me­ler, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ve si­ya­set ku­ru­mu­… PK­K’­nın “o­la­ğan­laş­tı­rıl­ma­sı­” ola­rak da ifa­de edi­le­cek bu ge­liş­me­ler ge­le­cek adı­na bü­yük bir teh­dit­tir.

Geç­mi­şin “te­rö­r” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ka­lıp­la­rı, söz­le­ri ve ey­lem­le­ri bu­gün “Kürt­le­rin se­si­” gi­bi su­nul­mak­ta, PKK’­ya meş­ru­iyet alan­la­rı oluş­tu­rul­mak­ta­dır. Bu de­ği­şim sü­re­ci Kürt kö­ken­li va­tan­daş­la­rı­mız üze­rin­de müt­hiş bir et­ki uyan­dır­mış du­rum­da­dır.

Or­ta­okul­lar­da, li­se­ler­de, üni­ver­si­te­ler­de hat­ta ka­mu­da “Kür­düm ve Öca­la­n’­a sem­pa­ti du­yu­yo­ru­m” di­ye­bi­len ve bu­nun­la övü­ne­bi­len in­san­lar­la kar­şı­la­şa­bil­mek­te­yiz.

Si­zin Ata­tür­k’­ünüz var­sa bi­zim de Öca­la­n’­ını­mız va­r” di­yen söz­de üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri, kam­püs­le­ri sa­vaş ala­nı­na çe­vi­re­bil­mek­te­dir­ler.

Tüm bu olan­la­rın açık­la­ma­sı net­tir.

Tür­ki­ye­’de et­nik ırk­çı­lık, çö­züm sü­re­ciy­le bir­lik­te ken­di­si­ni ra­hat­la­tan bir or­ta­ma ka­vuş­muş­tur.

Çö­züm sü­re­ci­nin nor­mal­leş­tir­di­ği bu il­le­gal, ya­sa dı­şı olu­şum­lar, mil­li dev­let ya­pı­sı­nı güç­len­dir­me­si ge­re­ken Tür­ki­ye­’yi te­me­lin­den sars­mak­ta­dır.

Bu sar­sın­tı ani bir çö­kü­şe, ani bir çat­la­ğa yol aç­ma­dan gi­de­ril­me­li­dir. Dev­let, şid­de­ti gi­de­rek ar­tan ve mey­dan oku­yan et­nik ırk­çı­lı­ğın önü­ne geç­mek zo­run­da­dır.

Yıl­lar­ca dev­le­tin ya­nın­da yer al­mış grup­lar, Kürt kö­ken­li va­tan­daş­lar, ko­ru­cu­lar da ka­der­le­ri­ne terk edil­me­me­li­dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.