Artık Yeniçağ Gazetesi’nde Yazacağım

Değerli Arkadaşlar, Köşe yazılarıma bundan böyle Türk basınının son kalesi, fikri ufkumuzun temsil noktası Yeniçağ Gazetesi’nde devam edeceğim. Böylesine değerli kalemlerle, fikir adamları ve isimlerle …

Devamı

Nevruz’un Gerçek Sahipleri Nerede

Bu­gün, 21 Mar­t… Ba­ha­rın ge­li­şi kut­la­nı­yo­r… Or­ta As­ya Türk­le­rin­den bi­ze ka­lan kül­tü­rel bir mi­ra­s… An­cak, Nev­ruz uzun yıl­lar­dır bir mü­ca­de­le­ye da­ha doğ­ru­su “se­nin-be­ni­m” kav­ga­sı­na dö­nüş­müş …

Devamı

Hukuk Kaosu!

Dev­let sis­tem­le­ri­nin te­mel ku­ru­luş ga­ye­si; va­tan­daş­la­rı­nın hak­la­rı­nı, gü­ven­li­ği­ni, hu­kuk ça­tı­sı al­tın­da ko­ru­ya­bil­me­si­dir. “Ge­liş­miş ül­ke­” ko­nu­mun­da dün­ya­ya yön ve­ren ül­ke­ler in­ce­len­di­ğin­de hu­kuk sis­tem­le­ri­nin ba­şa­rı­sı dik­ka­ti çe­ker. …

Devamı

Batuhan Çolak

Yazar Hakkında Batuhan Çolak, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi sürecinde Gazi Üniversitesi Gazetesi’nde çalışan Çolak, mezun olduktan sonra …

Devamı

Kitap Hakkında

PKK terörü, dağdaki eli silahlı unsurlarla açıklanamayacak kadar genişlemiş ve kökleşmiş bir sorundur. Sivil toplum örgütlerinden, tanınmış sanatçılara kadar uzanan geniş bir yelpazede kadrolaşan, propaganda …

Devamı

Yazar Hakkında

Yazar Hakkında Batuhan Çolak, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi sürecinde Gazi Üniversitesi Gazetesi’nde çalışan Çolak, mezun olduktan sonra …

Devamı