Avam Muhabbet

Geç­ti­ği­miz haf­ta­nın önem­li olay­la­rın­dan bi­ri şüp­he­siz MHP ve Hül­ya Av­şar ara­sın­da­ki pole­mik­ti.

Ül­kü­cü­le­rin sem­bol isim­le­rin­den bi­ri olan ve dar­be yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan idam edi­len Mus­ta­fa Peh­li­va­noğ­lu ile il­gi­li bir film çe­ki­le­ce­ği, fil­min baş ka­rak­ter­le­rin­den olan Peh­li­va­noğ­lu’nun an­ne­si­ni ise Hül­ya Av­şar’ın can­lan­dı­ra­ca­ğı açık­lan­dı.

Ön­ce Ül­kü Ocak­la­rı ar­dın­dan da MHP Ge­nel Sek­re­te­ri, Av­şar’a çok sert tep­ki gös­ter­di­ler, bu işi ka­bul edi­le­mez bul­duk­la­rı­nı açık­la­dı­lar.

Ma­ga­zi­ni se­ven med­ya­mız ise bu ha­va­yı ka­çır­ma­dı. Av­şar’ın MHP hak­kın­da “sa­na ne lan, bek­li­yo­rum se­te” söz­le­ri­nin üze­ri­ne at­la­dı­lar. Avam­lık, ba­ya­ğı­lık, dü­zey­siz­lik… Söz ko­nu­su “ma­ga­zin yıl­dı­zı­”n­dan bek­le­nen ha­re­ket­ler.

Fı­rat Ça­kı­roğ­lu­’nun şe­ha­de­ti­ni gör­me­yen sitelerin, man­şet­leri bir an­da “Av­şar-MHP po­le­mi­ği­”ne dö­nüş­tü.

Da­ha fil­min çe­kim­le­ri bi­le baş­la­ma­dan pro­je bü­yük me­rak ko­nu­su ol­du.

Emi­nim bu ola­yın en mut­lu ki­şi­si fil­min ya­pım­cı­sı­dır.

He­le bir de “set bas­ma, set­te pro­tes­to, bü­yük olay” baş­lık­lar­la ha­ber­ler çı­kar­sa, ta­dın­dan yen­mez!

***

Bir da­ha yaz­ma­yı dü­şün­mü­yor­dum ama tam da “MHP’nin Öz­gül Ağır­lı­ğı” ya­zı­mın son­ra­sın­da ge­li­şen bu olay­lar il­ginç bir te­sa­düf ol­du.

MHP, Hül­ya Av­şar ile po­le­mi­ğe gi­rin­ce man­şet­le­ri süs­lü­yor. Söy­le­di­ği yük­sek per­de­den söz­ler ise kar­şı­lı­ğı­nı bul­mu­yor.

MHP ya­rım as­ra yak­la­şan ta­ri­hiy­le bir Tür­ki­ye ger­çe­ği. An­cak gün­de­me ma­ga­zin fi­gür­le­riy­le bu ka­dar et­ki yap­ma­sı çok ma­kul gö­zük­mü­yor.

Bu ka­dar bü­yük bir geç­mi­şe, ta­ri­hi bi­ri­ki­me, kül­tü­re, sem­bol ve kah­ra­man­la­ra sa­hip bir ya­pı­nın doğ­ru düz­gün bir si­ne­ma­cı­sı­nın, se­na­ris­ti­nin, ya­pım­cı­sı­nın ol­ma­yı­şı­na mı, yok­sa en önem­li kah­ra­man­la­rı­nın, de­ğer yar­gı­la­rı­nın ol­ma­dık in­san­lar ta­ra­fın­dan sah­ne­le­ne­cek ol­ma­sı­na mı üzü­le­lim?

Bu­ra­da iki so­run öne çı­kı­yor.

Bi­rin­ci­si MHP’nin mev­cut ya­pı­sı; med­ya­da, ba­sın­da, aka­de­mi­de ka­na­at ön­der­le­ri, mar­ka isim­ler çıkarmaya çok açık de­ğil­dir.

İkin­ci­si ise pro­pa­gan­da be­lir­le­me ve med­ya ile ile­ti­şim kur­ma­da ba­şa­rı­sız­dır.

O yüz­den MHP’nin bu tip mu­hab­bet­le­re gir­me­me­si çok da­ha sağ­lık­lı ola­cak­tır, he­le ki ne­ti­ce ala­ma­ya­cak­sa.

Ay­rı­ca her fır­sat­ta “biz so­kak­tan çe­kil­di­k” vur­gu­sun­dan sonra “se­ti ba­şı­nı­za yı­ka­rı­z” an­la­mın­da­ki söz­ler çok doğ­ru de­ğil­dir.

Ül­kü­cü genç­li­ğin elin­de “lap­to­p” ola­cak de­ni­lip, böy­le­si açık­la­ma­lar bir­bi­riy­le çe­li­şen du­rum­la­ra se­be­bi­yet ve­ri­yor.

Son ge­liş­me­ler gös­ter­mek­te­dir ki MHP’nin öz­gül ağır­lı­ğı cid­di bi­çim­de za­rar gör­mek­te­.

Bu gi­bi avam tar­tış­ma­la­rın için­de bü­yük bir ca­mi­anın ol­ma­sı­na ge­rek yok­tur. Av­şa­r’­a ce­vap ver­mek ye­ri­ne, fil­min ya­pım­cı­sı­na has­sa­si­yet­ler bil­di­ril­se çok da­ha et­ki­li olu­na­bi­lir.

Film ko­nu­sun­da dö­ne­cek olur­sak, PKK’­ya ver­di­ği des­tek­ler­le bi­li­nen Ah­met Ka­ya isim­li şar­kı­cı­nın mü­zik­le­ri­nin kul­la­nı­la­ca­ğı, Ül­kü­cü Şe­hi­t’­in an­ne­si­ni Hül­ya Av­şa­r’­ın can­lan­dı­ra­ca­ğı açık­la­ma­la­rı çok ma­sum de­ğil­dir.

Film ya­pım­cı­sı da bu bi­linç­le ve “kav­ga çı­kar­sa da çık­sın, rek­la­mı­mız olu­r” man­tı­ğıy­la ha­re­ket et­ti­ği açık.

Bu tip ha­ber­ler­le med­ya­da yer al­mak Tür­ki­ye­’nin hiç­bir si­ya­si par­ti­si­ne ya­kış­maz, ya­rar sağ­la­maz.

MHP’nin bu du­rum­dan sıy­rıl­ma­sı, Tür­ki­ye’de­ki de­mok­ra­si al­gı­sı­nın ya­nı sı­ra, son dönemde bü­yü­yen et­nik kı­rıl­ma­nın en­gel­le­ne­bil­me­si açı­sın­dan da mü­him­dir, de­ğer­li­dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.