Adalet Kimden Yana

Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Meh­met Gör­mez, ye­ni al­dı­ğı mil­yon­luk Mer­ce­des mar­ka ma­kam ara­cı­nı ia­de edip, es­ki ara­cı­nı kul­lan­ma­ya baş­la­dı.

***

So­ma­’da­ki ma­den fa­ci­ası­nın üze­rin­den tam 1 yıl geç­ti.

Ka­za­dan son­ra ha­fı­za­la­ra ka­zı­nan ba­zı ka­re­ler, an­lar, olay­lar ol­du.

En­kaz­dan çı­ka­rıl­dık­tan son­ra am­bu­lans­la has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­mak is­te­nen ma­den­ci­nin, “a­yak­ka­bı­la­rım kir­li, sed­ye kir­len­me­si­n” söz­le­ri­…

Sı­ra sı­ra di­zil­miş şe­hit ma­den­ci­le­rin me­zar­la­rı ve ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı gö­zü yaş­lı ai­le­le­ri­…

Ve yer­de tek­me­le­nen ma­den­ci­…

***

O ma­den­ci­ye dev­le­tin res­mi ara­cı­na tek­me sa­vur­mak su­çun­dan 500 TL ce­za ve­ril­di­ği or­ta­ya çık­tı.

Ar­ka­daş­la­rı­nı, kar­de­şi­ni, ak­ra­ba­la­rı­nı­zı bir an­da kay­bet­ti­ği­ni­zi dü­şü­nü­n…

Böy­le za­man­lar­da in­san­lar fev­ri dav­ra­na­bi­lir, tep­ki gös­te­re­bi­lir hak­lı ola­ra­k…

Ama siz onu yer­ler­de tek­me­le­yip, üze­ri­ne bir de ce­za ve­rir­se­niz ora­da hu­kuk sis­te­mi­nin sor­gu­lan­ma ge­rek­si­ni­mi bir kez da­ha do­ğar.

Bu ola­yın, ik­ti­dar yan­da­şı ve­ya kar­şı­tı ol­mak­la bir il­gi­si yok­tur.

Çün­kü in­sa­ni de­ğer­ler, vic­da­ni has­sa­si­yet­ler ide­olo­ji­le­rin üze­rin­de­dir.

***

Da­ha ön­ce de ben­zer uy­gu­la­ma­lar ya­pıl­mış­tı.

Ço­cuk­la­rı­nın acı­sı­nı yü­re­ğin­de ta­şı­yan şe­hit ai­le­le­ri, hü­kü­met üye­le­ri­nin ce­na­ze­ye gel­me­si es­na­sın­da tep­ki gös­ter­miş­ler­di. O “dev­let bü­yük­le­ri­”nin şe­hit ai­le­sin­den şi­ka­yet­çi ol­ma­la­rı üze­ri­ne hak­la­rın­da da­va açıl­mış­tı.

Da­va so­nu­cun­da şe­hit ba­ba­sı­na ha­pis ce­za­sı ver­di­ler. Si­ci­lin­de tek bir suç bu­la­ma­yın­ca hap­se ata­ma­dı­lar ama “5 yıl için­de ay­nı su­çu iş­ler­sen hap­se ata­rı­z” teh­di­di­ni sa­vur­mak­tan çe­kin­me­di­ler.

***

Gü­ney­do­ğu­’da, PKK’­lı­lar ile mü­ca­de­le eder­ken uzak­tan ku­man­da­lı ma­yı­nın pat­la­tıl­ma­sı ile göz­le­ri­ni kay­bet­miş, ga­zi ol­muş­tu Ömür Gez­di­re­n…

Göz­le­riy­le bir­lik­te, si­nir sis­te­mi ha­rap ol­muş, Par­kin­son has­ta­lı­ğı­na ya­ka­lan­mış­tı.

Yaş­lı an­ne­siy­le bir­lik­te ken­di­le­ri­ne çı­ka­rı­lan yük­sek elek­trik fa­tu­ra­sı­na iti­raz et­me­ye git­ti­ği TE­DA­Ş’­ta, gü­ven­lik gö­rev­li­si­nin an­ne­si­ne ba­ğır­ma­sı­na da­ya­na­ma­yıp tep­ki gös­ter­di ve ye­re düş­tü. O sı­ra­da TE­DA­Ş’­ın sa­ya­cı kı­rıl­dı.

Hak­la­rın­da da­va açıl­dı, ka­mu ma­lı­na za­rar ver­mek­ten, pa­ra ce­za­sı kes­ti­ler.

Kö­şe ya­zar­la­rı yaz­ma­sa bel­ki de bu ayıp öy­le­ce ka­la­cak­tı.

Olay bü­yü­dü­… Ga­zi, yar­dım is­te­me­me­si­ne rağ­men ha­yır­se­ver va­tan­daş­lar ye­tiş­ti, en bü­yük ha­ya­li olan evi al­dı­lar.

Ga­zi­ye borç çı­ka­ran mah­ke­me ve şi­ka­yet­çi TE­DAŞ da ken­di ayı­bıy­la baş ba­şa kal­dı.

***

PKK ile mü­ca­de­le­de aya­ğı­nı kay­bet­miş­ti gen­ce­cik ya­şın­da Bü­lent Ko­ca­oğ­lan. Ga­zi ol­du­ğu ça­tış­ma­da 16 ar­ka­da­şı şe­hit düş­müş­tü.

SGK’­nın ken­di­si­ne ta­nı­dı­ğı “p­ro­tez hak­kı­”nı kul­lan­mış­tı.

Son­ra­sın­da ise SGK ya­sal olan fa­tu­ra­yı faz­la bul­du ve 130 bin TL’­lik borç çı­kar­dı.

Ga­zi Ko­ca­oğ­la­n’­ın bor­cu öde­ye­me­me­si üze­ri­ne “dev­le­t” evi­ne ha­ciz gön­der­di­…

Kı­sa­ca­sı, “dev­le­tin be­ka­sı­” için ba­ca­ğı­nı ve­ren, genç­li­ği­ni ve­ren ga­zi­ye dev­let acı­ma­mış­tı.

***

Pro­te­zi­ne 130 bin TL’­lik borç çı­ka­rı­lan, Ga­zi Ko­ca­oğ­la­n’­ın der­di ise araç de­ğil, sa­de­ce yü­rü­mek­ti. Tıp­kı ay­nı so­ru­nu ya­şa­yan yüz­ler­ce Kah­ra­man Ga­zi gi­bi­…

Ya­sal hak­kı­na rağ­men ga­zi­ye borç çı­ka­rıp evi­ne ha­ciz gön­de­ren sis­tem; duy­gu, de­ğer ve kim­li­ği­ni kay­bet­miş­ti.

***

Gen­ce­cik Meh­met­çik­le­ri şe­hit eden, ga­zi bı­ra­kan PKK’­lı­lar ise çö­züm sü­re­cin­den do­la­yı her­han­gi bir hu­ku­ki yap­tı­rım­la kar­şı­laş­mı­yor.

Hat­ta ge­çen­ler­de bir ve­kil dağ­dan inen, piş­man­lık­tan ya­rar­la­nan te­rö­ris­tin dü­ğü­nü­ne ka­tıl­dı, bi­le­zik tak­tı­…

Bu gi­bi olay­lar­da dü­şün­ce­li olan dev­let, ken­di ev­la­dı­na da ay­nı has­sa­si­ye­ti ne za­man gös­te­re­ce­k…

Ga­zi­ye ha­ciz, şe­hit ba­ba­sı­na ha­pis, te­rö­ris­te be­ra­at ve­ren bu sis­tem ne za­man ada­le­ti te­sis ede­cek!

***

Bu ara­da ma­kam ara­cıy­la il­gi­li ha­ber­le­re içer­le­yen Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Meh­met Gör­mez, yol­cu­luk es­na­sın­da ani bir ka­rar­la şo­för­den ara­cı dur­dur­ma­sı­nı is­te­di. Ara­cın­dan in­di ve yü­rü­ye­rek git­ti­…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.