Kanunları işlemezse, vatandaş kanunları mı başlar?

De­ğer­li oku­yu­cu­lar. Bu­gün­kü kö­şe­mi İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si­’n­de oku­yan öğ­ren­ci kar­de­şi­mi­zin mek­tu­bu­na ayır­mak is­ti­yo­rum. Ay­nen şun­la­rı yaz­mış: “Ba­tu­han Bey, siz­le­ri ya­zı­la­rı­nız­dan ta­kip edi­yo­rum, üni­ver­si­te­ler­de­ki te­rör ger­çe­ği­ni ka­mu­oyu­na …

Devamı

Şehit Korucu ve Pragmatist Öcalan

Bazı hükümet yetkilileri çözümü Öcalan’ın istediğini ancak HDP’nin engel olduğu yolunda ifadeler kullanıyorlar. Öcalan’ı övme, HDP’yi ise yerme var. Ancak her iki tarafla da görüşmekten …

Devamı

AK Parti ve HDP’nin Ortak Noktaları

Ge­nel se­çim­ler yak­laş­tık­ça se­çim son­ra­sı he­sap­lar art­ma­ya baş­la­dı. Bir­çok an­ket fir­ma­sı­na gö­re HDP’­nin oy ora­nı ba­raj sı­nı­rın­da. Ba­ra­jı geç­me­le­ri du­ru­mun­da AK Par­ti­’nin tek ba­şı­na ik­ti­dar …

Devamı

Kampüs mü Kandil mi?

Çö­züm sü­re­ci, gi­de­rek ar­tan bir gü­ven­lik za­fi­ye­ti oluş­tur­ma­ya de­vam edi­yor. Te­rör; dev­let da­ire­le­ri­ne, kam­püs­le­re, so­kak­la­ra ya­yıl­mış du­rum­da. Ki­mi za­man le­gal, ki­mi za­man il­le­ga­l… Te­rör ör­gü­tü …

Devamı

HDP-AKP Koalisyonu

Seçimlere çok kısa bir süre kaldı. Partilerin söylemleri, propagandaları, mitingleri tam gaz gidiyor. Miting alanlarında birbirlerine sert sözlerle, hatta hakaretlerle yükleniyorlar. En sert tartışmalar AK …

Devamı

HDP Saldırıları Kimin İşine Yaradı?

HDP’­nin Mer­sin ve Ada­na­’da­ki tem­sil­ci­lik­le­rin­de pat­la­yan bom­ba­lar­la il­gi­li il­ginç de­tay­lar gel­me­ye de­vam edi­yor. İlk bul­gu­lara gö­re bom­ba­lar kar­go ve çi­çek içi­ne yer­leş­ti­ril­miş. 1990’lı yıl­lar­da­ki fai­li …

Devamı

Adalet Kimden Yana

Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Meh­met Gör­mez, ye­ni al­dı­ğı mil­yon­luk Mer­ce­des mar­ka ma­kam ara­cı­nı ia­de edip, es­ki ara­cı­nı kul­lan­ma­ya baş­la­dı. *** So­ma­’da­ki ma­den fa­ci­ası­nın üze­rin­den tam 1 …

Devamı

Meral Akşener’i Kirli Ağızlarınıza Almayın

Gazetecilik denilen meslek zordur. Çünkü yazdıklarınız, söyledikleriniz sadece sizi bağlamaz; kitleye, topluma, kişilere ve bireylere mesajlar gönderirsiniz. O yüzden kullanacağız kelimeyi, yazacağınız cümleyi iki kere …

Devamı

Terörü Anlatmaya İzin Yok!

Üniversitelerde rektörlük izinli HDP’nin stantları açılıyor, örgüt yandaşları kampüsleri kuşatıyor. Ekranlardan gün boyu PKK’nın tezleri anlatılıyor. Sonra da HDP’nin oylarını artırdığı söyleniyor. Evet artar, daha …

Devamı

Soma, Lastik Ayakkabı ve Anneler Günü

Bugün anneler günü… Diğer günlerde hatırlanmayan anneler hatırlanıyor! Geçen, tüketilen, tükettirilen, hatta kimilerine göre yapay bir gün… Anneler günü denildiğinde hayal edilen; hediyeler, güzel sözcükler, …

Devamı