Sloganlar Değil, Gerçekler Konuşsun

Türk insanında yerleşmiş bazı kanaat ve algılar vardır. Bunların başında da “yabancıların topraklarımızda gözü var” kaygısı öncelikli gelir. Bazı çevrelerde bu bakış açısı küçümsenir, horlanır …

Devamı

Çanakkale’den Ulusal Egemenliğe

Genel seçimler yaklaştıkça Türkiye’nin iç ve dış gündeminde olağanüstü olarak nitelendirilebilecek gelişmeler yaşanıyor. 1915’te yaşanan tehcir olayının 100.Yıldönümünde 3 milyonluk Ermenistan’ın lobicilik konusunda ne denli …

Devamı

Seçim Beyannameleri ve Kaybolan Sayfalar

Ge­nel se­çim­ler yak­la­şır­ken par­ti­le­rin se­çim be­yan­na­me­le­ri bel­li ol­ma­ya baş­la­dı. AK Par­ti, Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın “biz­zat oku­dum baş­kan­lık va­r” de­di­ği şek­liy­le bek­len­di­ği üze­re baş­kan­lık sis­te­mi üze­ri­ne kur­gu­lan­mış …

Devamı

Bir Tarafta Gerçekler, Öte Tarafta Yalanlar

Üniversitede terör var dedik; “burası özerktir, düşünce özgürlüğü var, hedef göstermeyin” dediler. Ama belgesi var, çocuklar darp ediliyor, saldırıya uğruyor dedik; “siz faşistsiniz” diye slogan …

Devamı

Mehmetçiğin Suçu Neydi?

2 er ve başlarında 1 uzman çavuş, toplam 3 kişiydiler. Görev yaptıkları karakoldan izin alarak Hakkari’nin Yüksekova ilçesine alışveriş yapmaya gelmişlerdi. Üçü de sivil giyimliydi. …

Devamı

Üniversite Öğrencisinin Terör Mektubu

Tür­ki­ye, 1968’ler­den be­ri iç te­rör olay­la­rı­nın, asa­yiş so­run­la­rı­nın et­ki­sin­de… Şek­li, ren­gi, ama­cı, mi­li­tan pro­fi­li, sal­dı­rı bi­çi­mi fark­lı çok sa­yı­da te­rör gru­buy­la kar­şı­laş­tık. Bir­ço­ğu or­ta­dan kal­dı­rıl­dı. …

Devamı

Ülkenin Fabrika Ayarlarıyla Oynamayın

Ta­rih ya­zı­cı­lı­ğı önem­li­dir. Geç­mi­şi­ni bil­mek, kül­tü­rü­nü, ata­la­rı­nı ta­nı­mak mü­him­dir, ge­le­ce­ği kur­gu­lar. Dev­let yö­ne­tim­le­ri de ta­rih bi­li­min­den çok ya­kın­dan et­ki­le­nir, do­la­yı­sıy­la gün­lük ya­şam da­… Geç­miş­te alı­nan …

Devamı

Sen de mi Nejat?

Batuhan Çolak Oyuncu Nejat İşler’in bir süre önce geçirdiği rahatsızlık uzun süre gündemde yer bulmuştu. İşler’in sağlık durumu ciddi bir sürece girmiş, hatta hayati tehlikesi …

Devamı

PKK ve DHKP-C’nin Bitmeyen Dostuluğu

Türkiye’yi kana bulayan iki örgüt DHKP-C ve PKK… Aralarında uzun yıllardır süren ittifak devam ediyor. Üniversitelerdeki gençler bu örgütlerin kucağında. İşte iki örgütün yıllardır süren …

Devamı

DHKP-C’nin Kirli İlişkileri

DHKP-C’nin kanlı tarihini deşifre etmeye devam ediyoruz. Gün Sazak’ı katledenlerin Almanya’daki rahat yaşamları, örgütün Alevi kimliği ve diğer bilinmezlikleri… İşte tüm yönleriyle DHKP-C dosyası… DHKP-C …

Devamı