Bu nasıl üniversite?

Gün geçmiyor ki üniversitelerdeki terör olaylarına bir yenisi daha eklenmesin. PKK’lı akademisyenlerin deşifre olduğu, milliyetçi öğrencilerin öldürülmek istendiği, Türk bayraklarına saldırıldığı, PKK paçavralarının açıldığı bir …

Devamı

ASELSAN’a Sessiz mi Kalacağız?

Türkiye’nin birçok alanda dışa bağımlı, ithalatının yüksek, üreten değil tüketen tarafta olduğu gibi konular yıllardır dile getiriliyor. Bu konuların yanında “Türkiye’de bilim neden gelişemiyor, neden …

Devamı

90’lı Yıllara Dönmek

Genellikle terör örgütü yandaşlarının sıkıştıklarında başvurdukları bir söylemdir: “90’lı yıllara geri dönmeyelim”…  Sonrasında gelecek cümleler de bellidir “Devlet şu kadar faili meçhul yaptı, bu kadar …

Devamı

Batı Korkarsa Öldürür!

Geçtiğimiz hafta DHKP-C’li biri Dolmabahçe’de 2 el bombasıyla saldırı girişiminde bulunmuş ama bombalar patlamamıştı. Dolayısıyla Sultanahmet’teki canlı bombalı saldırıyı DHKP-C’nin yapması ihtimal dahilindeydi. Resmi makamlardan …

Devamı

Mesele Sadece Terör mü?

Fransa’da karikatür dergisinin basılarak, 12 kişinin öldürülmesini sıradan bir terör eylemi olarak yorumlamak mümkün değildir. Olayda kafaları karıştıran çok sayıda  soru işareti var. Avrupa’nın göbeğinde, …

Devamı

Yabancı kuralı ve Türk futbolunun geleceği

Türkiye’de futbol, spor dalı olmaktan çok; siyasetiyle, medyasıyla, taraftarıyla, hatta bir dönem mafyasıyla sosyolojik bir araştırma sahasıdır. Türkiye’deki futbolseverler, spor olayları üzerinden kendilerini ifade eder, …

Devamı

Hukuk Kaosu!

Dev­let sis­tem­le­ri­nin te­mel ku­ru­luş ga­ye­si; va­tan­daş­la­rı­nın hak­la­rı­nı, gü­ven­li­ği­ni, hu­kuk ça­tı­sı al­tın­da ko­ru­ya­bil­me­si­dir. “Ge­liş­miş ül­ke­” ko­nu­mun­da dün­ya­ya yön ve­ren ül­ke­ler in­ce­len­di­ğin­de hu­kuk sis­tem­le­ri­nin ba­şa­rı­sı dik­ka­ti çe­ker. …

Devamı

DHKP-C’nin kirli ilişkileri

Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı­’na ya­pı­lan el bom­ba­lı sal­dı­rı gi­ri­şi­mi ama­cı­na ulaş­mış ol­say­dı bu­gün Tür­ki­ye­’nin gün­de­mi bam­baş­ka ola­cak­tı. Bel­ki de kal­dı­rı­lan şe­hit ce­na­ze­le­rin­de te­rö­re la­net oku­na­cak­tı. Çok şü­kür …

Devamı

Etnik ırkçılık durmak zorunda!

Mil­li dev­let ya­pı­sı­nın te­me­li; fark­lı kül­tü­rel ya­pı­la­rın, fark­lı et­nik kö­ken­le­rin, üst ai­di­yet­lik­ler (tek kim­lik, tek dil, or­tak va­tan) üze­rin­den or­tak­lık kur­ma­la­rı­na da­yan­mak­ta­dır. Bu ya­pı­nın otur­du­ğu …

Devamı