Dünya Sussa Biz Susmayalım

Mo­dern­le­şen bir dün­ya var­mı­ş…O dün­ya­nın in­san­la­rı, de­mok­ra­siy­le yö­ne­ti­lip, sağ­lık­lı bir ha­yat sü­rü­yor, bir­bir­le­ri­ni da­ha çok se­vi­yor­lar­mı­ş… Kü­re­sel güç­ler, kü­re­sel eko­no­mi­nin ak­tör­le­ri böy­le söy­lü­yor­la­r…­Da­ha çok yi­ye­lim,…

Devamı

Üniversitelerde Düğmeye Kim Bastı ?

Son bir haftadır Türkiye genelindeki birçok üniversitede “karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası” olarak gösterilen olaylar yaşanıyor. Ancak durum merkez medyanın, haber ajanslarının gördüğünden çok daha farklı.…

Devamı

Suriye’nin Zenginleri

Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler, terör olayları, baskıcı yönetimler ve iç savaş ortamından sosyolojik dengeler açısından etkilenen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Suriye’den kaçarak Türkiye’ye gelen 1,5 milyonu…

Devamı

Milliyetçiliğin Değişimi

Türkiye’deki akımların en aksiyoner, en hareketli yapılarından biri olan “Milliyetçi düşünce” günümüzde nasıl ve ne şekilde davranmalıdır? Bu sorunun esaslı bir düşünce sistemi ve yeni…

Devamı

Vicdan Muhasebesi

17 Ara­lı­k’­ın yıl­dö­nü­mü­ne gün­ler ka­la Gü­len Ce­ma­ati’­nin kon­tro­lün­de­ki Sa­man­yo­lu TV ve Za­man Ga­ze­te­si gi­bi med­ya ku­ru­luş­la­rı­na ya­pı­lan ope­ras­yon gün­de­me dam­ga­sı­nı vur­du. Fil­ler dö­vü­şür­ken ara­da çimen­le­rin…

Devamı

IŞİD Bahane Kürdistan Şahane

IŞİD’in Irak’taki ani ve önlenemez ilerleyişinin arkasındaki sır perdesi aralanıyor. IŞİD’in Irak’taki hareketliliğinin başladığı günlerde  “ne oluyor, bu IŞİD nedir, Irak’ta neler oluyor, Türkiye’den ne…

Devamı

Şükrü Alnıaçık’ın Yazısı

Ankara Siyasal Yönetimi… Rahat mısınız? Şükrü Alnıaçık / Ortadoğu Gazetesi Yazarı / Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı 30 Mayıs 2014 27 Mayıs günü öğle…

Devamı